R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 82
din 25 iunie 2009
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 2008 din 01.06.2009 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, prin care se propune spre aprobare modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș,
Având în vedere avizul favorabil acordat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 1888648/25.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007, modificată și completată;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1.(1) Se aprobă transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, de referent clasa a III-a, grad superior, treapta 1, în funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad principal, treapta 1, urmare promovării.
(2) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.3/2005, se modifică în mod corespunzător, la poziția 19.
Art.2. De executarea prezentei răspund: Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Relații Publice și Biroul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma