R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 145
din 29 octombrie 2009
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.25.839/09.10.2009 a Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, acordul Sindicatului "ACORD", precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006, de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2),
În temeiul art.97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările anterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma