R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 151
din 29 octombrie 2009
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte nr.14218 din 19 octombrie 2009, cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Văzând adresa nr.1376/25.09.2009, a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1,
În conformitate cu prevederile art.145, alin.(6) din Legea învățământului nr.84/24.06.1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Mureș în Consiliile de Administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă, după cum urmează:
   1. Vaida Gabriela - la centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș
   2. Covaci Gabriela - la centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș
   3. Lefter Erika - la centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș și reprezentanților în consiliile de administrație nominalizați la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.14218 din 19.X.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

Potrivit prevederilor Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă, ca unități de învățământ preuniversitar, sunt conduse de consiliul de administrație. Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație și exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile și deciziile consiliilor locale și cu hotărârile consiliului de administrație al unității.
În conformitate cu prevederile art.145, alin.(6) din actul normativ mai sus amintit " Consiliul de administrație al unității de învățământ, cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanți ai părinților, 1 - 5 reprezentanți ai cadrelor didactice, reprezentantul agenților economici și un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior ".
Prin Hotărârea nr.25/22 februarie 2007 Consiliul Județean Mureș a desemnat din rândul consilierilor județeni trei reprezentanți pentru cele trei centre școlare de educație incluzivă din județ, finanțate de consiliul județean. Întrucât componența membrilor Consiliului Județean Mureș s-a modificat în anul 2008, iar persoanele nominalizate prin hotărârea mai sus amintită nu mai au calitatea de consilier județean se impune modificarea hotărârii mai sus amintite și nominalizarea unor reprezentanți în consiliile de administrație a celor trei centre.
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare pentru educație incluzivă finanțate prin bugetul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

ȘEF SERVICIU,
Elena Gâlea