R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 155
din 26 noiembrie 2009
privind acordul de construire a unei platforme de susținere a Stației de carburanți pentru deservirea heliportului S.M.U.R.D. Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive a Direcției Economice nr.15.991/20.XI.2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile art.1 alin.(5) din OG nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, ale HCJ nr.34/2003 privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public al județului conform HG nr.867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.(c) și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă construirea unei platforme de beton în vederea susținerii Stației de carburanți pentru deservirea Heliportului S.M.U.R.D., în incinta curții Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu, nr.50.
(2) Planul de amplasament al construcției menționate la alin.1 se prezintă în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Arhitectului-Șef al județului și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 15.991/20.XI.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind acordul de construire a unei platforme de susținere a Stației de carburanți pentru deservirea heliportului S.M.U.R.D. Tîrgu Mureș

Prin adresa nr.16612/2009, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș s-a adresat Consiliului județean , solicitând acordul de construire a unei platforme de beton , în incinta curții Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, în vederea susținerii rezervorului de combustibil ce urmează să deservească heliportul S.M.U.R.D. , respectiv alimentarea elicopterelor implicate în misiuni umanitare speciale.
Spitalul justifică solicitarea prin faptul că în prezent , prin deplasarea elicopterelor la Aeroport pentru alimentare, se consumă mult timp în defavoarea pacienților. Există de asemenea disfuncționalități în funcționarea elicopterelor mari, TIP MI117, MI18 când pentru alimentare sunt deplasate autocisterne de la Unitatea Specială de Aviație din București, care sunt parcate pe unul din helipunctele de aterizare, prezentând riscuri atât la aterizare cât și la decolare.

În scopul asigurării combustibililor necesari pentru cele 2 elicoptere de urgență din dotarea unității speciale de aviație puse la dispoziția UPU S.M.U.R.D Tîrgu Mureș, Ministerul Sănătății Publice a contractat un rezervor mobil de carburanți , cu bazinul de retenție aferent, de asemenea mobil. Rezervorul și bazinul se propun a fi amplasate în primă fază lângă heliport , pe o platformă de beton cu caracter provizoriu, pentru care se solicită acordul de construire, platformă ce urmează a fi demolată după mutarea rezervorului pe o altă locație.

Având în vedere cele prezentate mai sus, având în vedere că terenul pe care urmează a se construi platforma aparține domeniului public al județului, transmis în administrare Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș prin HCJ nr.34/2003, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád