R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 71
din 25 iunie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 8467/19.06.2009 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ"
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției "REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ", valoarea totală a investiției fiind 5.409.295 lei din care C+M 3.741.957 lei (prețuri mai 2009) echivalent cu 1.299.374 Euro din care C+M: 898.861 Euro (1 euro =4,163 lei), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pentru realizarea investiției răspunde conducerea R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.8467 /19.06.2009
Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ

În anul 2008 în programul de investiții al R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș au fost prevăzute fondurile necesare pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiție "REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ".
Conform devizului general al proiectantului SC ARHING SRL din Tîrgu Mureș valoarea lucrării este de 3.880.050 lei din care C+M 2.591.525 lei.
În urma organizării procedurii de achiziție pentru execuție lucrării (achiziție pe loturi pe categorii de lucrări, construcții, tâmplărie de aluminiu,instalații) s-au încheiate următoarele contracte:,

1. Construcții: SC IZOREP SRL Tîrgu Mureș cu o valoare de 2.251.417 lei
2. Tâmplărie de aluminiu: SC ALFA PLAST SRL Tîrgu Mureș cu o valoare de 222.358 lei
3. Instalații de climatizare și ventilație SC G & M INTERNAȚIONAL INSTALAȚII Tîrgu Mureș cu o valoare de 211.668 lei reprezentând un total de 2.685.444 lei.
Pe parcursul execuției s-a constatat că din proiectul tehnic elaborat de proiectant, respectiv din documentația tehnică care a fost licitată au fost omise o serie de categorii de lucrări :
- lucrări privind reorganizarea fluxurilor din aerogara existentă cca 400 mp
- tâmplărie de aluminiu cca.202 mp
- învelitoare din tablă ondulată în suprafață de aproximativ 525 mp
- lucrări privind amenajările exterioare

Având în vedere cele constatate RA AEROPORT Transilvania Tîrgu Mureș a sesizat proiectantul lucrării -SC ARHING SRL din Tîrgu Mureș pentru a stabili valoarea estimativă a acestor lucrări și pentru a actualiza devizul general inițial conform prevederilor legale în vigoare.
Devizul general actualizat este la valoarea de 5.409.295 lei din care C+M 3.741.957 lei (prețuri mai 2009) echivalent cu 1.299.374 Euro din care C+M: 898.861 Euro (1 euro =4,163 lei).
În Anexa 1 este prezentată o analiză comparativă a valorii devizului general inițial față de valoarea actualizată a acestuia.
Valoarea lucrărilor mai sus menționate, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiție , conform estimărilor proiectantului , este de 1.467.349 lei.

Având în vedere că în acest an în programul de investiții al RA AEROPORT TRANSILVANIA Tîrgu Mureș este prevăzută suma de 255.000 lei pentru tâmplăria de aluminiu, mai sunt necesare fonduri în valoare de 1.212.349 lei.
RA AEROPORT TRANSILVANIA Tîrgu Mureș, prin adresa nr.7936/10.06.2008 a adus la cunoștință Consiliului Județean Mureș că sursele necesare pentru finalizarea lucrărilor, în plus față de fondurile alocate prin BVC-ul aeroportului sunt de 642.000 lei și a solicitat aprobarea devizului general actualizat și rectificarea BVC 2009 al regiei aeroportuare cu suma de 642.000 lei.
Anexăm prezentei expuneri de motive devizul general inițial și devizul general actualizat.
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ" și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpad
VICEPREȘEDINTE

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bartha Iosif