R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 102
din 27 august 2009
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare Strategii Sociale Subregionale-Întărirea Capacității locale de a realiza și implementa strategie socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna

Consiliul Județean Mureș,

Analizând propunerea Consiliului Județean Harghita formulată prin adresa nr. 10.131/23.07.2009, Expunerea de motive nr. 10.767/07.08.2009 prezentată de Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.91, alin (1) lit "e", coroborat cu alin (6) lit "a" și a art 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare "Strategii Sociale Subregionale-Întărirea Capacității locale de a realiza și implementa strategie socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna președinte Lokodi Edita Emőke să semneze acordul de parteneriat și documentele anexă.
Art.3. Se aprobă cuprinderea sumei de 2711 RON în bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, ca și contribuție proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului.
Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiect și Direcția Economică .

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr 10767/ 7.08.2009
Dosar I B4

Expunere de motive
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Harghita în vederea depunerii proiectului de finanțare Strategii Sociale Subregionale - Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategie socială comună în județele Harghita Covasna și Mureș

Consiliul Județean Mureș a primit o solicitare din partea Consiliului Județean Harghita de a aproba un parteneriat în vederea depunerii și implentării proiectului de finanțare , în cadrul POS -Dezvoltarea Capacității Administrative " Strategii Sociale Subregionale - Întărirea capacității de a realiza și implementa strategie socială comună în județele Harghita, Covasna și Mureș.
Scopul proiectului este realizarea unei strategii comune de intervenție pentru soluționarea problemelor sociale în județele Harghita, Mureș și Covasna, cu participarea activă a instituțiilor de specialitate județene și a ONG-urilor locale, grupate în rețea.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
- Întărirea parteneriatului intrajudețean
- Realizarea cadrului de cooperare
- Formarea resurselor umane
- Elaborarea strategiei sociale subregionale comune

În cadrul proiectului se vor realiza trei centre județene, care coordonează colaborarea locală și administrează rețelele de comunicare intrajudețene. Personalul angajat în centre va fi instruit în management, planificare strategică, comunicare.
Se vor realiza parteneriate locale cu participarea activă a ONG-urilor care lucrează în domeniul social și se urmărește formarea personalului. Pe plan subregional (în cele trei județe) prin acțiunea comună a Consiliilor Județene prin Direcțiile de specialitate în domeniul asistenței sociale, a centrelor înființate se vor căuta punctele de legătură și se vor face demersuri pentru a întări legăturile interjudețene prin programe comune de formare.
Se pune accent deosebit pe formarea personalului care să fie capabil să contribuie la elaborarea strategiei, după cum urmează:
- Training pentru creșterea abilităților de planificare strategică- 30 persoane/județ
- Training pentru managementul proiectului și managementul instituțiilor sociale - 10 persoane/județ
- Training în monitorizarea implementării strategiei -10 persoane/județ
- Training social specific - 300 persoane în cele trei județe.

În urma formării personalului se va trece la realizarea strategiei proprii.
Proiectul se va desfășura în perioada 2010-2011, având un buget total de 707.237 RON. Contribuția proprie este de 16.266 RON din care Consiliul Județean Harghita suportă 10.844 RON, iar restul sumei, 5422 RON se împarte egal între parteneri, respectiv Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Covasna.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem aprobarea acordului de parteneriat anexat cu Consiliul Județean Harghita în vederea depunerii proiectului de finanțare Strategii Sociale Subregionale - Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategie socială comună în județele Harghita Covasna și Mureș, precum și cuprinderea sumei de 2711 RON în bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, ca și contribuție proprie la cheltuielile eligibile din proiect.

 

Director
Bățaga Valer

 

Văzut
Președinte
Lokodi Edita Emőke