ROMÂNIA                                                                    

                             JUDEȚUL MUREȘ                                                                                                                                       

                         CONSILIUL JUDEȚEAN                                                       

       

  

HOTĂRÂREA NR. 63

din 28 mai 2009

 

pentru  aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei Internaționale de Informatică a țărilor din Europa Centrală

 

 

 

 

        Consiliul Județean Mureș,
        Având în vedere Expunerea de motive nr.  7163 /25.05.2009 a Direcției Economice și adresa cu nr. 5194/ 22.04.2009 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,

        În temeiul prevederilor art.91, alin. (1) lit.”e” și alin. (6), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                               hotărăște:

 

         Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru organizarea Olimpiadei Internaționale  de Informatică a țărilor din Europa Centrală, în condițiile prevăzute în convenția de cooperare  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea Convenției de cooperare prevăzute la art.1.

       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș  și Inspectoratului Școlar Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

 

                                                                                      

 

                    PREȘEDINTE                                                  Contrasemnează                                                                                                           SECRETAR

                Lokodi Edita Emőke

                                                                                     Aurelian  Paul Cosma

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA                                                                     

 JUDEȚUL MUREȘ                                                       

 CONSILIUL JUDEȚEAN                                                       

 Direcția Economică

 Nr. 7163/ 28.05.2009

 

 

                                                EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în vederea organizării Olimpiadei Internaționale de Informatică a țărilor din Europa Centrală

 

           Prin adresa nr. 5194/22.04.2009, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, solicită sprijin pentru organizarea Olimpiadei Internaționale de Informatică a țărilor Central-europene, care va avea loc în  Tîrgu Mureș, în perioada 08-14 iulie 2009, sub egida Ministerului Educației Cercetării și Inovării.  

          Inspectoratul Școlar Județean Mureș găzduiește cel mai important concurs internațional de informatică, la care vor participa un număr de 120 de persoane din România și celelalte țări central – europene, în vederea sublinierii importanței instruirii în domeniul programării computerizate, a promovării elevilor cu performanțe în informatică și a verificării cunoștințelor dobândite prin pregătirea școlară a elevilor care fac parte din echipele naționale de informatică ale României, Croației, Cehiei, Poloniei, Slovaciei, Ungariei precum și a elevilor invitați din Republica Moldova, Statele Unite ale Americii și Elveția.

          Inspectoratul Școlar Județean Mureș a prezentat programul conceput pentru participanți (conform anexei nr. 1 la Convenția de cooperare), evidențiind etapele pe care le presupune o asemenea manifestare: cazarea participanților și a comisiei științifice, asigurarea meselor pentru perioada celor 6 zile de ședere în Tîrgu Mureș – de la Deschiderea festivă până la Festivitatea de premiere, activitatea propriu-zisă de testare, vizitarea unor obiective turistice reprezentative, premierea câștigătorilor, prezentând costurile estimative ale activităților desfășurate.

           Astfel, costurile pe care le implică organizarea acestei acțiuni din aria curriculară extrașcolară, se ridică la o valoare estimativă de - 2350 lei, sumă detaliată de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș pe 6 categorii de cheltuieli, așa cum rezultă din anexa nr. 2 la Convenția de cooperare propusă. Menționăm că  manifestarea este susținută de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Consiliul Local Tîrgu Mureș, Consiliul Local Reghin, Consiliul Local Sighișoara și de sponsori privați.

       Întrucât, prin Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,  art.91, alin.(6), lit. a), consiliul județean  „hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean” și, recunoscând oportunitatea promovării județului Mureș din punct de vedere cultural și turistic, precum și încurajarea învățământului românesc de performanță, vă rugăm să aprobați cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat, urmând ca în calitate de co-organizator, Consiliul Județean Mureș să participe cu suma de 2350 lei, materiale de promovare și acordarea de gratuități privind vizitarea obiectivelor turistice și utilizarea Sălii Mari pentru Festivitatea de deschidere.

 

 

 

 

                                                                                                              VAZUT

                    DIRECTOR ECONOMIC                                                       VICEPREȘEDINTE

                          Bartha Iosif                                                       Szabó Arpád      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mihaela Iordache

Coord. comp.: Monica Dohotariu

                                                                                     

 

  R O M Â N I A                                                              INSPECTORATUL

    JUDEȚUL MUREȘ                                                       ȘCOLAR JUDEȚEAN                                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                             MUREȘ

Nr.________/___________                                         Nr.______/____________

 

CONVENȚIE DE COOPERARE

în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Informatică a țărilor din Europa Centrală

 

I. PREAMBUL:

          Având în vedere prevederile art.91, alin. (1) lit.”e” și alin. (6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Pentru promovarea județului Mureș din punct de vedere cultural și turistic, în țară și străinătate,

1.1. CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu-Mureș, reprezentat prin Președinte - Lokodi Edita Emőke, pe de o parte

            și

 

1.2. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Dr. Victor Babeș, nr.11, având cod fiscal 4322548, cod IBAN RO86TREZ4765003XXX000091, deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș, reprezentat prin Inspector Școlar General Matei Dumitru și Consilier juridic – prof. Dunărean Florina, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenții, în următoarele condiții:

 

II. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONVENȚIEI

           Art.1. Obiectul convenției îl constituie organizarea în comun a Olimpiadei Naționale de Informatică a țărilor din Europa Centrală, care se va desfășura în perioada 08.07.2009 – 14.07.2009.

      Art.2. Convenția are drept scop promovarea intereselor comune ale părților, promovarea județuluiui Mureș din punct de vedere cultural și turistic și încurajarea/ susținerea învățământului românesc de performanță.

    

    III. DURATA CONVENȚIEI

           Art.3. Prezenta convenție începe să producă efecte din data de 28.05.2009 până la data de 15.07.2009. 

 

          IV. OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR

     Art.4.  Consiliul Județean Mureș participă în calitate de co-organizator la manifestările ocazionate de Olimpiada Națională de Informatică a țărilor din Europa Centrală, angajându-se la :

           - asigurarea accesului gratuit al unui grup de 120  persoane participante la Olimpiada Națională de Informatică a țărilor din Europa Centrală, care se va desfășura în perioada 08.07.2009 – 14.07.2009,  la vizitarea următoarelor instituții publice de cultură, subordonate Consiliului Județean Mureș: Muzeul Județean (secțiile Istorie și Științele Naturii), Biblioteca Județeană Mureș, respectiv edificiile culturale Palatul Culturii și Turnul cu Ceas;

           - achitarea costului consumabilelor necesare, în sumă de 2350 lei; Consiliul Județean Mureș va vira în contul Inspectoratului Școlar Județean Mureș suma totală în termen de 10 zile  de la  prezentarea documentelor justificative de plată;

         - asigurarea de materiale promoționale constituite din 120 de hărți ale jud. Mureș,  10  broșuri „Colecția Bernády”, 120 de CD-uri de prezentare a județului Mureș,120 de albume foto „Comorile Transilvaniei - Județul Mureș” și 120 DVD - uri cu episodul „Fuga din Tău” din filmul documentar „Zestrea Românilor”.

            Art.5. (1) Inspectoratul Școlar Județean Mureș are obligația de a desfășura toate activitățile specifice fiecărei etape din calendarul programului prezentat, așa cum acesta este stabilit în cuprinsul anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta convenție, asigurând din resurse proprii sau atrase de la alți parteneri finanțarea costurilor, așa cum sunt detaliate în anexa nr. 2 la convenție.

  (2) Inspectoratul Școlar Județean Mureș se obligă să justifice cheltuirea sumei de 2350 lei, primită de la Consiliul Județean Mureș, prezentând acestuia documente contabile justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea evenimentului.

  (3) Inspectoratul Școlar Județean Mureș are următoarele obligații referitoare la promovarea acțiunii realizate în comun:

 - să menționeze în toate documentele, materialele de promovare și comunicatele mass-media referitoare la manifestarea școlară, parteneriatul Consiliului Județean Mureș;

 - să afișeze în locuri vizibile cele patru bannere ale Consiliul Județean Mureș care atestă participarea la realizarea evenimentului.

   Art.6.  În cazul în care pe parcursul desfășurării evenimentului se aduc prejudicii de orice fel imaginii Consiliului Județean Mureș sau obiectivelor culturale vizitate, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, se obligă să aducă remedii imediate și dezmințiri publice, în termen de 5 zile de la încheierea activităților.

 

  V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR - LITIGII

  Art.7. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credință, a obligațiilor asumate prin prezenta convenție, partea în culpă datorează celeilalte părți daune-interese.

  Art.8. Părțile convin să rezolve pe cale amiabilă diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenții. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești din județul Mureș.

  

  VI. DISPOZIȚII FINALE

            Art.9. Prezenta convenție poate fi modificată prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional scris.

            Art.10. Prezenta convenție s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.

                                               

     CONSILIUL JUDEȚEAN MURES                                    INSPECTORATUL ȘCOLAR

                                                                                                  JUDEȚEAN MUREȘ

 

  PREȘEDINTE                 SECRETAR          INSPECTOR ȘCOLAR     CONSILIER  JURIDIC
                                                                        GENERAL          prof. Dunărean Florina
 
Lokodi Edita Emöke         Paul Cosma                Matei Dumitru         

 

                                                                           INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU    CONSILIERE  ȘI ACȚIUNI EDUCATIVE,

                                                                                   ȘCOLARE  ȘI EXTRAȘCOLARE                                                                                                 

                                                                          Ionescu Felicia Stela

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                          Anexa nr. 1

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ A ȚĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ TÎRGU-MUREȘ, 08.07-14.07.2009

PROGRAMUL PARTICIPANȚILOR

 

 

Ziua

Ora

Activitatea

Locația

miercuri

08

iulie

 

14:00-21:00

 

Sosirea, înregistrarea participanților, discuții privind programul

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

joi

09

iulie

8-8:30

Micul dejun

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

9:30-11:30

Ceremonie de deschidere

Sala Mare a Palatului Culturii

12:00-15:30

Practice session

Masa de prânz

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

15:30-19:00

Vizitare oraș

Obiective turistice Tîrgu Mureș

19.00

Cina

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

vineri

10

iulie

9:00-

14:00

Concurs

Universitatea “Petru Maior” Tîrgu Mureș

15:00

Masa de prânz

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

16:30-19:00

Program sportiv, cina

Liceul ElectromureșTg. Mureș

sâmbătă

 11 iulie

9:00-14:30

Vizitare obiective turistice

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

14:30

Masa de prânz

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

17:00-19:00

Seminar – Microsoft, Siveco, cina

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

duminică

12 iulie

9:00-14:00

Concurs

Universitatea “Petru Maior” Tîrgu Mureș

14.30

Masa de prânz

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

15.30-20.30

Adunare generală-stabilirea premiilor

Universitatea “Petru Maior” Tîrgu Mureș

21.00

Cin㠖 seară românească

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș

luni

13 iulie

9:00-18:00

Excursie

Sovata, Praid, Corund

19:00

Festivitatea de premiere

Universitatea “Petru Maior” Tîrgu Mureș

20:00

Cină festivă

Hotel “Bussines”, Tîrgu Mureș sau Restaurant “Angela”

14 iulie marți

10:00

Plecarea delegațiilor

 

 

 

 

 

  Anexa nr. 2

 

 

Estimarea Costurilor

 

I. Cheltueli de organizare

lei

  1. Deschiderea festivă în Sala Mare a Palatului Culturii (participare CJM)

  2. Săli de conferință (participare MECI)

 

gratuit

 

2.300

 

TOTAL I

2.300

II. Materiale promoționale

 

 3. 120 copii DVD-uri după episodul “Fuga din Tău” din  filmului documentar “Zestrea Românilor” (implicare CJM)

 4. 120 copii CD de prezentare a județului Mureș      (implicare CJM)

 5. Albume Bernady – 10 bucăți (implicare CJM)

 6. Hărți ale județului Mureș - 120 buc (CJM)

 7. „Comorile Transilvaniei” -  120 de bucăți (implicare CJM)

 8. Alte materiale de promovare ale orașului Tîrgu Mureș               ( Primăria Tîrgu-Mureș )

 

gratuite

                   

                   gratuite

                   gratuite

          gratuite

                  gratuite

 

gratuite

TOTAL II

 

III. Transport

 

 8. Excursie Sovata – Praid – Corund - Sighișoara

( Primăria Tîrgu-Mureș )

 9. Transport / Cazare–UPM Livezeni ( Primăria Tîrgu-Mureș )

 

                     9.000

 

gratuit

TOTAL III

9.000

IV. Cazare

 

 10. Costuri cazare invitati (elevi, profesori antrenori, invitați speciali, membrii comisiei), Hotel “Voiajor” 120 persoane x 6 nopți ( MECI)

 11. Costuri prânz și cină (MECI)

 

82.080

 

 

68.658

TOTAL IV

150.738

V. Consumabile

 

 12. Diplome de participare, diplome de merit, medalii (implicare CJM)

 13. Mape elevi, mape profesori și invitați (implicare CJM)

 14. Hârtie de scris, hârtie xerox, carton A4 (sponsori)

 15. Agrafe birou, dosare cu șină, dosare plic, folie cu perforații, plic,pixuri personalizate, carioci, bibliorafturi, tonere HP

 

800

 

1.550

609

2.903

TOTAL V

5.862

VI. Alte cheltuieli

 

 12. Intrare libera la Muzeul Județean, Biblioteca Județeană, Palatul Culturii, Turnul cu Ceas – 75 persoane (CJM

 13. Intrare libera Grădina Zoo - 100 persoane  ( Primăria Tîrgu - Mureș)

 

gratuit

gratuit

TOTAL VI

 

TOTAL GENERAL

167.900