R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.18
din 26 februarie 2009
pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.2278/20.02.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare, se modifică, după cum urmează:
- poziția nr.354, Centrul de îngrijire și asistență socială Reghin, coloana (4) "Elemente de identificare", va avea următorul cuprins:" Municipiul Reghin, str. Pandurilor, nr.34, CF nr. 864 Reghin sat, construcții cu fundații din beton simplu, zidărie din cărămidă, planșee din beton armat și din lemn, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă, dotat cu apă, curent electric, gaz metan și telefon, teren aferent 9191 mp".
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Arhitectului Șef și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.2278/20.02.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin H.C.J. nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin HGR nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza HCJ nr.34/27.03.2008, când Anexa la HCJ nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
La data promovării H.C.J. nr.34/2008, imobilul de la poziția nr.354, "Centrul de îngrijire și asistență socială Reghin", se afla în proces de retrocedare și nu erau terminate ridicările topo în vederea determinării suprafețelor de teren aferente imobilului.
Datorită acestui fapt, în coloana 4 a HCJ nr.34/2008, la elemente de identificare nu apare terenul aferent.
În urma măsurătorilor de precizie a rezultat suprafața aferentă imobilului de 9191mp, suprafață cu care trebuie completate elementele de identificare ale imobilului de la poziția nr.354 a HCJ nr.34/2008.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR
Bartha Iosif