R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 181
din 17 decembrie 2009
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reamenajare Clinica de Stomatologie I în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 16359 din 10.11.2009 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Reamenajare Clinica de Stomatologie I în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale", cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 2 597 087 lei, din care C+M: 1 593 167 lei, echivalent cu 604 395 Euro, din care C+M: 370 763 Euro (1 euro = 4,297 lei pentru data de 12.11.2009 comunicat de BCE), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De realizarea investiției răspund conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.16359/10.XI.2009
Dosar nr.VIIC/3

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reamenajare Clinica de Stomatologie I în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale"

Clinica Buco-maxilo-facială funcționează actualmente în imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Dec. 1918 nr.40. Clădirea construită în perioada interbelică, este în stare avansată de degradare și nu oferă spații suficiente pentru desfășurarea în bune condiții a activității clinicii.
Clădirea fostei Clinici de stomatologie I, situată în Tîrgu Mureș, B-dul 1 dec 1918 nr.24, cu o suprafață desfășurată de 1347,17 mp și regim de înălțime S+P+2Etaje, în anul 2010 se va elibera. Astfel, s-a propus amenajarea și modernizarea acestuia în scopul mutării în această locație a Clinicii buco-maxilo-faciale.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș a comandat de la SC PRO DESIGN SRL Tîrgu Mureș întocmirea documentației tehnico-economice.
Proiectantul, în documentația tehnico-economică a studiat două variante:
- Varianta 1: extinderea și reabilitarea întregii clădiri (reparații capitale) în care își desfășoară activitatea în prezent clinica;
- Varianta 2: recompartimentarea și modernizarea clădirii fostei Clinici de stomatologie I;
Proiectantul propune Varianta 2 din următoarele considerente:
- clădirea oferă spații suficiente necesare fluxurilor medicale necesare desfășurării în bune condiții a activității clinicii, nefiind necesară extinderea clădirii;
- termen de realizare mai scurtă;
- valoarea investiției mai mică, nefiind necesare lucrări de reparații capitale și extinderi;
În conformitate cu solicitările beneficiarului, în documentația realizată se propune recompartimentarea clădirii pe fiecare nivel în parte, după cum urmează:
- Subsol: depozit, încăpere pentru generator și acumulatori, atelier, arhivă;
- Parter: cabinete medicale, radiologie, camera obscură, birouri, vestiare pentru studenți și personal, sală de curs, încăpere pentru deșeuri medicale, grupuri sanitare și lift;
- Etaj I (sector septic): sală de operație cu anexele aferente (filtru pacient, filtru medici, pregătire medici, spălătorie instrumente medicale, depozit materiale sterile), salon de trezire bolnavi, 3 saloane pentru pacienți, camera medici, camera gardă, sala de mese, oficiu, sală de tratament, grupuri sanitare pentru pacienți și personal, depozite, casa liftului, coridoare și două case de scări.
- Etaj II (sector aseptic): sală de operație cu anexele aferente (filtru pacient, filtru medici, pregătire medici, spălătorie instrumente medicale, depozit materiale sterile), salon de trezire bolnavi, 5 saloane pentru pacienți, camera medici, sala de mese, oficiu, sală de tratament, grupuri sanitare pentru pacienți și personal, depozite, casa liftului, coridoare și două case de scări.
Pentru asigurarea fluxurilor specifice medicale se vor demola majoritatea pereților interioare despărțitoare, se va recompartimenta (cu pereți de gipscarton) funcție de nevoi fiecare etaj în parte, și se vor monta uși noi. Se va amenaja pentru fiecare salon grup sanitar cu duș, se va asigura acces pentru persoanele cu handicap loco-motor la toate nivelele cu liftul nou de 21 de persoane, la parter se va realiza un grup sanitar pentru handicapați și se va amenaja platformă pentru accesul ambulanței la liftul clădirii.
Instalația de încălzire centrală, care a fost modernizat recent, se va modifica, funcție de noile compartimentări.
Se vor schimba conductele și țevile de alimentare cu apă și canal, care sunt în stare avansată de degradare și se vor monta baterii noi la toate grupurile sanitare pentru asigurarea apei calde la fiecare chiuvetă în parte.
Instalația electrică interioară este veche, care cu această ocazie se va schimba și moderniza, montând atât cabluri cât și corpuri de iluminat noi. Totodată se va monta un generator care va asigura energie electrică pentru 1 oră în cazul întreruperii curentului. Se va realiza instalația de ventilare și climatizare în sălile de operații și saloanele de trezire, instalație de telefonie și Internet, instalație de detectare incendiu în întreaga clădire și instalație fluide medicinale (de oxigen, pentru resuscitare).
Ca finisaje se propun în toate încăperile pardoseli din rășină epoxidică, tencuieli interioare cu mortar de ciment, gletuiri, zugrăveli superioare lavabile, vopsitorii cu vopsea pe bază de ulei la tâmplăria de lemn iar în sălile de operații rășină epoxidică atât pe pereți cât și pe tavane.
Pentru a asigura spațiu verde pacienților internați în spital, s-a propus amenajarea acoperișului terasă circulabilă, ca zonă verde, cu alei pietonale și plante.
Clinica se va dota cu mobilier (pentru bucătărie, saloane, săli) și aparatură medicală (aparat de resuscitare și masă de operație), conform solicitării beneficiarului.
Valoarea totală cu TVA a lucrărilor de amenajare și modernizare, conform documentației tehnico-economice este: 2 597 087 lei din care C+M: 1 593 167 lei, echivalent cu 604 395 Euro din care C+M: 370 763 Euro (1 euro = 4,297 lei, pentru data de 12.11.2009 comunicat de BCE.).
Durata de realizare a investiției se estimează la 7 luni.

 

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta