R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 173
din 17 decembrie 2009
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Schwartz Ladislau


Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul constatator nr.17102/11.XII.2009 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, precum și demisia domnului Schwartz Ladislau înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.16970/9.12. 2009,
Având în vedere prevederile:
- art.180 alin.(1), lit.a) din din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,
- art.9, alin.(2) lit. a), alin.(3) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
- art.16, alin.(2), lit.a) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116/2006 a Consiliului Județean Mureș,
In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Ia act de demisia domnului Schwartz Ladislau din funcția de consilier județean, constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Schwartz Ladislau și Partidului Democrat Liberal prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr.17102/11.XII.2009
Dosar IVC/1

REFERAT
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului Schwartz Ladislau

Domnul Schwartz Ladislau, a înregistrat sub numărul 16970 /9.12.2009 la Consiliului Județean Mureș demisia sa din funcția de consilier județean, întrucât prin numirea în funcția de manager interimar la Spitalul Clinic Județean Mureș prin Ordinul nr.2096/2009 al Ministrului Interimar al Sănătății, a intervenit starea de incompatibilitate a calității sale de manager cu aceea de consilier județean.
Potrivit prevederilor art.180 alin.(1), lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, funcția de manager la spital este incompatibilă cu "exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical, didactic și de studiu profesional, al cercetării științifice și al creației literar-artistice".
Conform prevederilor art.9, alin.(2) lit. a), alin.(3) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și a art.16, alin.(2), lit.a) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.116/2006 a Consiliului Județean Mureș, calitatea de consilier județean încetează înainte de termen ca urmare a demisiei, Consiliul județean trebuind să ia act de demisie și să declare locul vacant la propunerea președintelui Consiliului județean.
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke