R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 138
din 29 octombrie 2009
privind administrarea unor spații ce aparțin domeniului public al județului

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14.501/ 23.10.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, situate în imobile aflate în domeniul public al județului Mureș, intrate în posesia faptică a Consiliului Județean Mureș ulterior includerii acestora în domeniul public al județului Mureș, tarifele de închiriere sunt cele stabilite anual prin hotărâre a Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14.501/23. 10. 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind administrarea unor spații ce aparțin domeniului public al județului

În aplicarea prevederilor articolului 3 alin.(3) și a pct.II din Anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Consiliul Județean Mureș a dispus prin Hotărârea Consiliului Județean nr.12/2004 completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Mureș, cu imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.5, sediul Școlii Populare de Arte - instituție publică de interes județean, ce funcționează sub autoritatea publică județeană.
Având în vedere litigiul care a avut ca obiect imobilul de mai sus, până la pronunțarea Sentinței nr.47/2008 a Tribunalului Mureș, în favoarea județului Mureș, imobilul a fost în posesia municipiului Tîrgu Mureș, care l-a administrat prin SC " Locativ" S.A, societate ce administrează fondul locativ al municipiului. Această societate a închiriat imobilul la diverse fundații, asociații, partide politice, Parohia greco-catolică, societăți comerciale, contracte preluate de Consiliul Județean Mureș, în calitate de proprietar și administrator actual al imobilului de mai sus.
Analizându-se nivelul chiriei înscris în contractele preluate, s-a constatat că acestea sunt foarte diferite, mai mari sau mai mici, după caz, comparativ cu chiriile practicate pentru spații cu altă destinație decât locuințe aparținând județului Mureș, cărora li se aplică prevederile Hotărârilor de Consiliu Județean adoptate anual pentru stabilirea nivelului chiriilor.
În vederea aplicării unitare a nivelului chiriei și evitarea discriminării locatarilor spațiilor din imobilele ce aparțin domeniului public sau privat al județului, se propune ca și pentru spațiile intrate în posesia faptică a Consiliului Județean Mureș ulterior includerii acestora în domeniul public al județului Mureș, în speță imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Trandafirilor, nr.5, tarifele de închiriere să fie cele stabilite anual prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR
Bartha Iosif