R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 149
din 29 octombrie 2009
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14500 din 23.10.2009, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederilor art.17, alin.2 și alin.3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborat cu prevederile art.7 și art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
Luând în considerare adresa nr. 17.970/DIV/2009 a Instituției Prefectului - Județul Mureș privind nominalizarea persoanei care să facă parte din ATOP Mureș, ca membru cu drepturi depline,
Având în vedere prevederile Dispoziției nr. 244/19.10.2009 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, pentru modificarea Dispoziției nr. 276/25.09.2008 privind desemnarea reprezentanților comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș,
În temeiul prevederilor art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările anterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constată încetarea de drept a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș a domnului Valentin Precup.
Art.2. Se validează desemnarea ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș a următorilor:
- dl. Bárczi Gyözö István - subprefect, Instituția Prefectului - Județul Mureș
- dna Ionela Mariana Cozoș - Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii.
Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145/2008 se va modifica în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Mureș, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș și persoanelor nominalizate.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 14500/23.10.2009
Dosar IV C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

În temeiul prevederilor art.17, alin.2 și alin.3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale art. 4 și art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002, Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.145/2008 a validat desemnarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș.
Prin adresa nr. 17.970/DVI/2009 Instituția Prefectului - Județul Mureș a nominalizat pe dl. Bárczi Gyözö István - subprefect al județului Mureș să facă parte din ATOP Mureș, ca membru cu drepturi depline, având în vedere prevederile H.G. nr.1170/2009 privind aplicarea mobilității pentru domnul Bárczi Gyözö István din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Mureș și prevederile H.G. nr.1169/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcției publice de subprefect al județului Mureș de către domnul Precup Valentin.
Prin Dispoziția nr. 244/19.10.2009 Președintele Consiliului Județean Mureș a luat act de demisia dlui Moca Rudolf, membru al ATOP Mureș ca reprezentant al comunității și a desemnat pe d-na Ionela Mariana Cozoș - Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii.
Ca urmare a celor menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/2008 privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș se va modifica în mod corespunzător.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke