R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 33
din 24 martie 2009
pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 3536/18.III.2009 a Arhitectului Șef, privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 37, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se actualizează componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Articolul 9 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.9. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, se întrunește de regulă lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea secretariatului acesteia."
Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.32 din 22.02.2007 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor și instituțiilor menționate în anexă, precum și Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma