R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 74
din 25 iunie 2009
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 8.192 din 16.06.2009 a Serviciului Dezvoltare Regională,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunea II.3 din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice",
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 181/2008 privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta se modifică după cum urmează:
1. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 8.800,00 lei, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului și a sumei de 63.000 lei, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile neeligibile ale Proiectului."
2. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 3. Se aprobă contribuția de 95.570,00 lei pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului, cu recuperarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile, în valoare de 83.600,00 lei, de la bugetul de stat."
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 181/2008 rămân neschimbate.
Art. III. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii, Monitor Oficial.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 8.192 din 16.06.2009
Dosar I.A./2.

Expunere de motive
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Începând cu anul 2005 Consiliul Județean Mureș a întreprins demersuri în vederea revitalizării și susținerii turismului în județul Mureș, acest domeniu fiind prevăzut ca prioritate strategică în Programul de Dezvoltare a Județului pe perioada 2007-2013.

În ceea ce privește promovarea turismului, Consiliul Județean a luat următoarele măsuri:
- A elaborat în regim propriu un CD de prezentare a județului, care este oferit membrilor delegațiilor din străinătate, respectiv cu ocazia deplasărilor în alte țări și la târguri de turism.
- La data de 1 iunie 2005 în urma colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Primăria Tîrgu-Mureș, a fost înființat Centrul de Informare Turistică Mureș. Centrul de Informare Turistică funcționează la parterul Palatului Culturii, într-un spațiu pus la dispoziție tot de Consiliul Județean și a avut în trei ani și jumătate de funcționare peste 15.000 de vizitatori.
- La Centrul de Informare, vizitatorii pot să primească gratuit un pliant de prezentare a județului, disponibil la momentul actual în zece limbi (română, maghiară, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, ebraică, japoneză și chineză), respectiv o hartă a județului și a municipiului Tîrgu-Mureș. De asemenea, Centrul de Informare are un site web: www.cjmures.ro/turism, pe care cei interesați pot găsi informații din județ esențiale turistului, referitore la: agenții de turism, posibilități de cazare, agroturism, unități de consum, posibilități de petrecere a timpului liber, instituții de cultură, servicii bancare, sănătate, transport, sport, telefoane utile, învățământ, evenimente culturale.
- În 2005 în câteva comune de pe Valea Nirajului s-au organizat cursuri de turism, operare calculator și limba engleză, la care au participat 80 de familii. Ulterior, angajații Centrului de Informare de Turism Mureș i-au asistat pe absolvenții cursurilor în procesul de acreditare a caselor prin faptul că au luat legătura cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și au însoțit reprezentantul acestuia pe teren pe durata procesului de acreditare. În urma analizei 13 case au primit acreditarea și la momentul actual aceste case au deja clienți. Proprietarii acestor case sunt în continuare ajutați de angajații Centrului de Informare care îndrumă persoanele interesate în turismul rural spre ei. În continuare, cei care se vor conforma reglementărilor în domeniul turismului rural și doresc să fie acreditați, vor fi asistați de angajații Centrului de Informare.
- În data de 7 martie 2006 a fost înființată și Asociația Județeană de Turism Mureș, cu 16 membrii fondatori, printre care și Consiliul Județean Mureș. La momentul actual Asociația are 43 membrii, autorități publice locale, firme, ONG-uri și persoane fizice implicate în turism. Asociația a elaborat o broșură de prezentare a județului. Cu această broșură, editată în patru limbi (română, maghiară, engleză și franceză), Asociația a participat la mai multe târguri de turism în fiecare an. Pe această cale am încercat să popularizăm turismul din județ și peste hotare. În continuare, broșura este disponibilă la Centrul de Informare Turistică.

Elaborarea unui material de prezentare tip multimedia a județului, a unor pliante și broșuri îmbunătățite și a unor afișe reprezentative pentru județ, care lipsesc până la momentul actual, este o nouă etapă în șirul acestor inițiative, care este strâns legată de demersurile menționate mai sus.

Având în vedere cele de mai sus, urmare lansării Operațiunii "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" în cadrul axei prioritare 5 "Dezvoltare durabilă și promovarea turismului" a POR 2007-2013, Domeniul major de intervenție 5.3 "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității Românie ca destinație turistică", s-a trecut la redactarea Cererii de finanțare în vederea depunerii proiectului la ADR Centru.

Proiectul își propune promovarea turismului din județul Mureș prin realizarea de materiale de promovare a județului de o calitate superioară, adică 3.000 de DVD-uri de prezentare a județului, 9.000 de broșuri, 18.000 de pliante și 3.000 de afișe. Materialele vor fi elaborate în șase limbi (română, maghiară, engleză, franceză, germană și italiană).

Acesta a fost depus în data de 15 ianuarie 2009 și a trecut de etapele de verificare a conformității administrative și de evaluare tehnică și financiară, intrând în faza precontractuală. În urma procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare a considerat cheltuielile cu traducerea materialelor ca fiind neeligibile. Având în vedere acest lucru, bugetul proiectului se modifică după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare refăcut conform deciziei comisiei de evaluare , sunt de 598.570,00 lei, din care:
1. Cheltuieli eligibile: 440.000,00 lei, din care:
- 8.800,00 lei (2%) - contribuția Consiliului Județean Mureș la cheltuielile eligibile;
- 431.200,00 lei (98%) contribuția comunitară (FEDER) și contribuția publică națională de la Bugetul de stat la finanțarea acordată.
2. Cheltuieli neeligibile - 63.000,00 lei;
3. TVA în valoare de 95.570,00 lei, urmând a se recupera doar TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, în valoare de 83.600,00 lei.

Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 181/2008 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta. Având în vedere modificarea bugetului, este necesară și modificarea acestei Hotărâri de Consiliu Județean. Noua hotărâre va trebui predată experților cu ocazia vizitei precontractuale. Neacceptarea modificărilor sau neprezentarea acestui document, conduce automat la respingerea cererii de finanțare.

Ca urmare, supunem spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 181/2008 de aprobare a proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Axei prioritare 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul de intervenție 3.3 - "Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență".

 

Văzut
p. PREȘEDINTE
Szabo Árpád
VICEPREȘEDINTE

DIRECTOR EXECUTIV,
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU,
Suciu Călin