ROMÂNIA                                                   

                        JUDEȚUL MUREȘ                                                                                     

                   CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

                HOTĂRÂREA NR. 59
             din 28 mai 2009


privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând  Expunerea de motive nr.7007/.21.V.2009 a Direcției economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,

În conformitate cu prevederile art. 11 și ale art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

hotărăște:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a unor spații cu suprafața utilă de 26,9 mp, din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ", pentru funcționare.

Art.2. Spațiile menționate la art.1 sunt identificate în  ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ",  care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE


Lokodi Edita Emőke

 

Contrasemnează
SECRETAR

                                                                                          Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ROMANIA

   JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
   Direcția Economică
Nr. 7007/21.V. 2009

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

 

Imobilul situat în P-ța Mărășești, nr.13 face parte din domeniul public al Județului Mureș și este administrat de Consiliul Județean Mureș.

În baza Legii 215/2001 privind administrația publică locală s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică avâd rolul de a monitoriza/superviza implementarea lucrărilor propuse pentru reabilitarea/extinderea/construirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare/epurare ape uzate, performanța operatorului de servicii precum și de a asigura cofinanțarea de la bugetele locale.

Această Asociație, creată la nivelul județului  pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, nu are spațiul necesar pentru funcționare.

Întrucât este persoană juridică de utilitate publică, potrivit prevederilor articolului 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată județeană, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică.

În acest sens, propunem ca spațiile din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13, identificate în ANEXA la hotărâre, să fie date în folosință gratuită   Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:Silvia Moldovan

Coord. Comp.Monica Dohotariu