R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 159
din 26 noiembrie 2009
privind încuviințarea executării de către S. C. Herlitz România S.R.L. a unor lucrări de amenajare asupra imobilului situat pe str. Rozelor, nr. 11, din municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 15832/19.11.2009 a Arhitectului-Șef, privind
aprobarea acordului Consiliului Județean Mureș pentru lucrarea Amenajare acces în municipiul Tg. Mureș, str.Rozelor, nr. 11, solicitat de către S. C. Herlitz România S.R.L., precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Anexei I din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare și adresa S. C. Herlitz România S.R.L. nr.15832/18.11.2009,
În temeiul dispozițiilor articolului 91, alin. 1, lit. "c" și art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se încuviințează executarea lucrărilor de "Amenajare acces auto și pietonal" conform memoriului general și al planurilor cuprinse în anexă, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, asupra imobilului situat în str. Rozelor, nr.11, din municipiul Tîrgu Mureș, pe cheltuiala S.C. Herlitz România S.R.L.
(2) Prezenta încuviințare nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor de construire pentru executarea lucrărilor de amenajare acces, beneficiarul lucrărilor fiind dator de a obține toate avizele, acordurile și autorizația de construire, potrivit legii.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Herlitz România S.R.L.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECT ȘEF
Nr. 15832/ 19.11.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind acordul consiliului județean, pentru lucrarea - Amenajare acces - în municipiul Tg. Mureș, str. Rozelor nr. 11, pentru S. C. Herlitz România S.R.L.

Urmare adresei depuse de către S.C. Herlitz România S.R.L. și înregistrată la noi sub nr. 15832/18.11.2009, prin care solicită acordul consiliului județean, pentru amplasamentul situat în Tg. Mureș, str. Rozelor nr.11, în vederea amenajării unui acces auto și pietonal, la proprietatea societății situată în imediata vecinătate a Centrului Militar Tg. Mureș, în vederea obținerii autorizației de construire, în conformitate cu proiectul nr. 88/2008, întocmit de S.C. Arhitecton S.R.L.
Pentru executarea lucrării Primăria municipiului Tg.Mureș, a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1860/10.11.2009, prin care s-a solicitat acordul consiliului județean.
Menționăm că, prin Hotărârea nr. 120 din 25.10.2006 a Consiliului Județean Mureș, s-a aprobat acordarea servituții de trecere pentru S.C. Herlitz România S.R.L. pe o suprafață de 50 mp., cu modificarea amplasamentului porții de acces a Centrului Militar Tg. Mureș, înspre interiorul accesului în curtea Centrului Militar Tg. Mureș. Servitutea de trecere a fost înscrisă în Cartea Funciară nr.125769/ Tg.Mureș, nr.top.145/2/1 cu suprafața de teren de 861 mp., proprietar fiind S.C.Herlitz România S.R.L. și C.F. nr. 125768/Tg.Mureș, nr. top. 145/2/2/2, nr. cad.2275/2, cu suprafața de teren 50 mp. fiind proprietatea Județului Mureș, domeniul public.
Acordul consiliului județean, se va emite cu condiția ca toate lucrările de construcții, să fie executate pe cheltuiala solicitantului și anume S.C.Herlitz România S.R.L.
Față de cele de mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului județean Mureș, pentru amenajarea accesului auto și pietonal, cu condiția ca S.C. Herlitz România S.R.L. să suporte contravaloarea lucrărilor de amenajare.

 

VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș

 

ARHITECT ȘEF
arh. Csortan Ilona