R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 88
din 30 iulie 2009
pentru modificarea Hotărârii nr.138/2006 a Consiliului Județean Mureș privind încadrarea în categoria drumurilor naționale a drumului județean DJ 151D Ungheni (DN 15)-Acățari (DN 13), km 0+000-15+441

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.10.223 din 27.VII.2009 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții,
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin.(2) din Legea nr.213/1997 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, și art.43, alin. 8-10 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,
În temeiul prevederilor art.97, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.138/30.11.2006 privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor naționale a drumului județean DJ 151D Ungheni (DN 15)-Acățari (DN 13), km 0+000-15+441, se modifică după cum urmează:
1. Titlul se modifică și va avea următorul conținut:
"Hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului județean DJ 151D Ungheni (DN 15)-Acățari (DN 13), km 0+000-15+441, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și încadrarea acestuia în categoria drumurilor naționale."
2. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut :
"Art.1. (1) Se aprobă transmiterea drumului județean DJ151D Ungheni (DN15)-Acățari (DN13), km 0+000-15+441, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN13), km 0+000-15+441, în categoria funcțională a drumurilor naționale cu numerotarea DN 15 F, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a activităților de interes național în domeniul administrației drumurilor naționale."
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene, Investiții care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Tehnică Drumuri,
Poduri Județene, Investiții
Nr.10.223/27.07.2009

Expunere de motive
pentru modificarea Hotărârii nr.138/2006 a Consiliului Județean Mureș privind încadrarea în categoria drumurilor naționale a drumului județean DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN 13), km 0+000-15+441

Drumul județean DJ 151D Ungheni (DN 15)-Acățari(DN 13), km 0+000-15+441 este drum cu nivel de viabilitate I, fiind o arteră rutieră importantă pentru traficul greu.
Având în vedere volumul mare a traficului rutier din ultimii ani, drumul județean DJ151D Ungheni-Acățari a preluat în mare parte traficul greu ce avea legătură directă între Târgu Mureș-Reghin-Bistrița(DN15), Tg.Mureș-Reghin-Cluj(DN16) și Târgu Mureș-Sighișoara (DN13).
Sub acțiunea traficului greu și a factorilor climatici, sistemul rutier s-a degradat foarte mult, capacitatea de transport a acestei artere de circulație fiind depășită, astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare ale drumului n-au mai corespuns normelor tehnice în vigoare.
În cursul anului 2006, Consiliul Județean Mureș a aprobat prin Hotărârea nr.138 încadrarea DJ 151D Ungheni (DN 15)-Acățari(DN 13) în categoria drumurilor naționale, ulterior fiind promovat și un proiect de hotărâre de Guvern în vederea clasificării drumului în cauză ca drum național, însă proiectul nu a fost adoptat.
In perioadele 17-18 martie 2009, respectiv 21-22 martie 2009, Consiliul Județean Mureș a efectuat recensământul autovehiculelor care tranzitează DJ151D Ungheni-Acățari, conform căruia, în perioadele evaluate, numărul total de autovehicule a fost de 12.166, rezultând o medie zilnică de 3.040 autovehicule, în marea lor majoritate fiind autovehicule de tonaj greu și foarte greu. Obiectivul recensământului a fost reîncadrarea drumului DJ151D Ungheni - Acățari din drum județean în drum național.
Având în vedere că tronsonul de drum cuprins între km 0+000 și km 15+441 este de interes național, acesta făcând legătura între drumul național DN13 (E60) și drumul național DN 15 (drumuri naționale cu circulație intensă), prin încadrarea drumului județean DJ 151D, km 0+000-15+441 în categoria funcțională a drumurilor naționale pe o lungime de 15,441 km, legătura între drumul național DN 13 (E60) și drumul național DN 15 se va face pe o rețea rutieră modernizată, la nivel național.
La data de 25.05.2009 a fost transmis spre aprobare Proiectul de Hotărâre de Guvern, privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a DJ151D Ungheni(DN15)-Acățari(DN13), situat în județul Mureș.
În vederea aprobării încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a acestui drum este necesară transmiterea lui din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în scopul realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a activităților de interes național în domeniul administrației drumurilor naționale.
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, propunerile de încadrare a drumurilor județene în categoria drumurilor naționale se face de către administratorul drumului, respectiv Consiliul Județean Mureș. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Hotărâre de Guvern.
În conformitate cu art.9, alin.(2) din Legea nr.213/1997 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean.
Față de cele de mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.138/2006 în privința titlului acesteia și a dispozițiilor art.1 în sensul de a include în reglementare și transmiterea drumului în cauză în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta
  VICEPREȘEDINTE
Chirteș Ioan Cristian