Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 16 februarie 2006

privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007

Hotarirea nr. 2
din 16 februarie 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 3
din 16 februarie 2006

privind aprobarea unor tarife la "Ansamblul Artistic Mureșul'' pe anul 2006

Hotarirea nr. 4
din 16 februarie 2006

privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș

Hotarirea nr. 5
din 16 februarie 2006

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la "RA Aeroportul Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 6
din 16 februarie 2006

privind numirea unei noi comisii de cenzori la SC Drumuri și Poduri Mureș SA

Hotarirea nr. 7
din 16 februarie 2006

privind numirea unui nou reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș"SA

Hotarirea nr. 8
din 16 februarie 2006

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș

Hotarirea nr. 9
din 16 februarie 2006

privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale și a înlocuitorului acesteia

Hotarirea nr. 10
din 16 februarie 2006

privind numirea domnului Suciu Călin membru supleant al reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Hotarirea nr. 11
din 16 februarie 2006

privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2006, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean

Hotarirea nr. 12
din 16 februarie 2006

privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a unor imobile achiziționate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

Hotarirea nr. 13
din 16 februarie 2006

privind prelungirea dreptului de administrare transmis Consiliului Local al municipiului Tîrgu Mureș, pentru spațiile situate în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr.26-28, în vederea funcționării Serviciului de Evidență a Persoanelor

Hotarirea nr. 14
din 16 februarie 2006

privind acceptul donației acordate Consiliului Județean Mureș de "Protezione Civile" din Bolzano- Alto Adige, Italia și stabilirea destinației acesteia

Hotarirea nr. 15
din 16 februarie 2006

privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 16
din 16 februarie 2006

privind susținerea proiectului de închidere a Centrului de Plasament nr.5 Luduș prin Programul de Interes Național PIN1/2006

Hotarirea nr. 17
din 16 februarie 2006

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 și a anexei la Hotărârea nr.160/2005, de aprobare a programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

Hotarirea nr. 18
din 16 februarie 2006

privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2005

Hotarirea nr. 19
din 16 februarie 2006

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre județul Mureș și județul Zala, Ungaria

Hotarirea nr. 20
din 16 februarie 2006

privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita"

Hotarirea nr. 21
din 16 februarie 2006

privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția "Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate" în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv, Bunești, județul Brașov

Hotarirea nr. 22
din 16 februarie 2006

privind trecerea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a unor sisteme de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate

Hotarirea nr. 23
din 16 februarie 2006

privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog

Hotarirea nr. 24
din 16 februarie 2006

privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al Asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia

Hotarirea nr. 25
din 16 februarie 2006

privind modificarea componenței comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism,comisiei social-culturale și a comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană

Hotarirea nr. 26
din 16 februarie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea instalațiilor electrice la Palatul Culturii Târgu Mureș"

Hotarirea nr. 27
din 28 februarie 2006

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 28
din 28 februarie 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2006

Hotarirea nr. 29
din 30 martie 2006

privind numirea domnului ing. Șerban Radu în funcția de director general și președinte al Consiliului de Administrație la S.C. "Drumuri și Poduri Mureș" S.A.

Hotarirea nr. 30
din 30 martie 2006

privind schimbarea denumirii Aeroportului Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 31
din 30 martie 2006

privind aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile de apă-canal furnizate de SC"Servicii de Utilități Rurale Mureș"SA

Hotarirea nr. 32
din 30 martie 2006

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acestuia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial " Elie Carafoli" Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 33
din 30 martie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economica de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare

Hotarirea nr. 34
din 30 martie 2006

privind aprobarea condițiilor de concesionare a unor spații cu destinația de cabinete medicale - proprietate publică a județului Mureș, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28

Hotarirea nr. 35
din 30 martie 2006

privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații de birou dintr-un imobil proprietatea publică a județului

Hotarirea nr. 36
din 30 martie 2006

privind aprobarea Strategiei de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006

Hotarirea nr. 37
din 30 martie 2006

privind "Reîncadrarea în categorii funcționale a drumurilor din județul Mureș"

Hotarirea nr. 38
din 30 martie 2006

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mureș", pe anul 2006

Hotarirea nr. 39
din 30 martie 2006

privind concesionarea rețelei de canalizare Tîrgu Mureș - Corunca, către S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

Hotarirea nr. 40
din 30 martie 2006

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la SC " Drumuri și Poduri Mureș" SA

Hotarirea nr. 41
din 30 martie 2006

privind modificarea componenței Comisiei de evaluare si selecționare a asociațiilor, fundațiilor si a altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, cu personalitate juridică română din județul Mureș, care organizează programe si proiecte in domeniul cultelor religioase si pot primi subvenții sau sprijin financiar de la bugetul județean și a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care inițiază proiecte și programe prin care înființează și administrează unități de asistență socială

Hotarirea nr. 42
din 30 martie 2006

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 84/2005 privind aprobarea Protocolului de parteneriat pentru continuarea activității "Centrului creștin social-medical de zi" Sighișoara

Hotarirea nr. 43
din 11 mai 2006

privind revocarea hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor spații cu destinația de cabinete medicale

Hotarirea nr. 44
din 11 mai 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 45
din 11 mai 2006

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2005

Hotarirea nr. 46
din 11 mai 2006

privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în vederea înființării "Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi"

Hotarirea nr. 47
din 11 mai 2006

privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 48
din 11 mai 2006

privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii Județene a Sindicatului "Sanitas" Mureș, asupra imobilului "Casă de agrement" din Complexul de agrement și sport "Mureșul", situat în Tîrgu Mureș, str. Plutelor, nr.2

Hotarirea nr. 49
din 11 mai 2006

privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1848, nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul"

Hotarirea nr. 50
din 11 mai 2006

privind aprobarea proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și mandatarea reprezentantului AGA, domnul Virág György Lajos, de a semna Actul adițional

Hotarirea nr. 51
din 11 mai 2006

privind aprobarea Planului județean antisărăcie și promovare incluziunii sociale pentru perioada 2006-2008

Hotarirea nr. 52
din 11 mai 2006

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 53
din 11 mai 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Locuință Protejată și Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională Căpușul de Câmpie"

Hotarirea nr. 54
din 11 mai 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin"

Hotarirea nr. 55
din 11 mai 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Glodeni"

Hotarirea nr. 56
din 11 mai 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni"

Hotarirea nr. 57
din 11 mai 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești"

Hotarirea nr. 58
din 11 mai 2006

privind reevaluarea obiectelor de artă din patrimoniul Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 59
din 11 mai 2006

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea Programului "Intervenție rapidă - Împreună pentru apărarea comunității"

Hotarirea nr. 60
din 12 iunie 2006

privind privatizarea SC Drumuri și Poduri Mureș SA

Hotarirea nr. 61
din 12 iunie 2006

privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la SC "Drumuri și Poduri Mureș" SA

Hotarirea nr. 62
din 12 iunie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN 13)

Hotarirea nr. 63
din 12 iunie 2006

privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor județene a drumului comunal DC 39 (DN 13) - Corunca, de pe teritoriul administrativ al comunei Corunca din județul Mureș

Hotarirea nr. 64
din 12 iunie 2006

privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Șăulia

Hotarirea nr. 65
din 27 iulie 2006

privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în AGA a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și fixarea unei indemnizații de ședință al reprezentantului AGA

Hotarirea nr. 66
din 27 iulie 2006

privind aprobarea inițierii demersurilor juridice în vederea desființării pe cale judecătorească a contractului de parteneriat public - privat de tip DBO (proiectare, construcție, operare) nr.8839/14.10.2003

Hotarirea nr. 67
din 27 iulie 2006

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 68
din 27 iulie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Tunel de pasageri pentru flux sosiri-Aeroport"

Hotarirea nr. 69
din 27 iulie 2006

privind completarea Programului de transport județean, pentru anii 2005-2008, cu traseul Tîrgu Mureș - "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 70
din 27 iulie 2006

privind garantarea unui împrumut care va fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 71
din 27 iulie 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 72
din 27 iulie 2006

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2007

Hotarirea nr. 73
din 27 iulie 2006

privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

Hotarirea nr. 74
din 27 iulie 2006

privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

Hotarirea nr. 75
din 27 iulie 2006

privind aprobarea încheierii Contractului pentru acordarea de servicii sociale între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația ALPHA Transilvană

Hotarirea nr. 76
din 27 iulie 2006

privind instituirea Diplomei de Onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS" ce se acordă anual de către Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 77
din 27 iulie 2006

privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației "Mureșul 2005"

Hotarirea nr. 78
din 27 iulie 2006

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 79
din 27 iulie 2006

privind darea în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33

Hotarirea nr. 80
din 27 iulie 2006

privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea în baza OUG 83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Poștei, nr.2

Hotarirea nr. 81
din 27 iulie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția " Încălzire centrală la clădirea din str. Mărăști nr. 8 Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 82
din 27 iulie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea " Reparații și amenajări la fosta clădire a cinematografului Unirea"

Hotarirea nr. 83
din 27 iulie 2006

privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 84
din 27 iulie 2006

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Biblioteca Județeană Mureș

Hotarirea nr. 85
din 27 iulie 2006

privind aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa din România

Hotarirea nr. 86
din 27 iulie 2006

privind aprobarea proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și mandatarea reprezentantului AGA, domnul Virág György Lajos, de a semna Actul adițional

Hotarirea nr. 87
din 27 iulie 2006

privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Hotarirea nr. 88
din 27 iulie 2006

privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Hotarirea nr. 89
din 14 august 2006

privind stabilirea unor măsuri în procesul de privatizare a S.C. "Drumuri și Poduri Mureș"S.A

Hotarirea nr. 90
din 30 august 2006

privind constatarea încetării mandatului de consilier județean a Domnului Șopterean Ioan

Hotarirea nr. 91
din 30 august 2006

privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș la Asociația "Comunităților Văii Gurghiului"

Hotarirea nr. 92
din 30 august 2006

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor, nr.2

Hotarirea nr. 93
din 30 august 2006

privind propunere de declanșare a procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, în grupa A, a rețelei de cale ferată îngustă Tîrgu Mureș - Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș - Sovata - Câmpul Cetății

Hotarirea nr. 94
din 30 august 2006

privind trecerea din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș a Pavilionului Central din Complexul pentru copii Sîncraiu de Mureș

Hotarirea nr. 95
din 30 august 2006

privind aprobarea Programului de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013

Hotarirea nr. 96
din 30 august 2006

privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice și a Statului de Funcții a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 97
din 30 august 2006

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2007

Hotarirea nr. 98
din 30 august 2006

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.VII.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

Hotarirea nr. 99
din 30 august 2006

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile consultative ale spitalelor de interes județean

Hotarirea nr. 100
din 27 septembrie 2006

privind acceptarea demisiei d-ului Diana Paul din Consiliul de administrație la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

Hotarirea nr. 101
din 27 septembrie 2006

privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție "Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș"

Hotarirea nr. 102
din 27 septembrie 2006

privind modificarea prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003

Hotarirea nr. 103
din 27 septembrie 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 104
din 27 septembrie 2006

privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Mureș/Harghita și desemnarea domnului Alexandru Petru Frătean de a semna contractul, în numele și pe seama Consiliilor Locale ale municipiilor Sighișoara, Reghin, Tîrnăveni și ale orașelor Iernut, Luduș și Cristuru Secuiesc

Hotarirea nr. 105
din 27 septembrie 2006

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS"

Hotarirea nr. 106
din 27 septembrie 2006

pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Hotarirea nr. 107
din 27 septembrie 2006

privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, "Centru de tranzit pentru tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului", prin Programul Phare 2004-2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Hotarirea nr. 108
din 27 septembrie 2006

privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, "Înființarea de 6 centre de consiliere a copilului și familiei", prin Programul Phare 2004-2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Hotarirea nr. 109
din 27 septembrie 2006

privind aprobarea susținerii proiectului "Extinderea rețelei județene de servicii de asistență socială la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare în zone rurale ", prin Programul Phare 2004-2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Hotarirea nr. 110
din 27 septembrie 2006

privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, "Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș", prin Programul Phare 2004-2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Hotarirea nr. 111
din 27 septembrie 2006

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 112
din 27 septembrie 2006

pentru modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.51/23.06.2005

Hotarirea nr. 113
din 27 septembrie 2006

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Județean SALVAMONT

Hotarirea nr. 114
din 25 octombrie 2006

privind retragerea dreptului de administrare asupra Corpului B din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Revoluției, nr.45, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș

Hotarirea nr. 115
din 25 octombrie 2006

privind includerea sumei de 1.000.000 lei în bugetul Consiliului Județean Mureș pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni-Căpâlnă

Hotarirea nr. 116
din 25 octombrie 2006

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 117
din 25 octombrie 2006

privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu, pentru realizarea proiectului "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat"

Hotarirea nr. 118
din 25 octombrie 2006

privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata"

Hotarirea nr. 119
din 25 octombrie 2006

privind solicitarea adresată Guvernului României de trecerea REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ Tîrgu-Mureș - Miheșu de Câmpie și Tîrgu-Mureș - Sovata - Câmpul Cetății din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare "SAAF" în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 120
din 25 octombrie 2006

privind aprobarea acordării servituții de trecere pentru SC HERLITZ ROMANIA SRL pe o suprafață de 50 mp prin modificarea amplasamentului porții de acces a Centrului Militar Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 121
din 25 octombrie 2006

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 122
din 25 octombrie 2006

privind aprobarea unor lucrări suplimentare în cadrul proiectelor PHARE 2003/005 de restructurare a Centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap

Hotarirea nr. 123
din 25 octombrie 2006

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 124
din 25 octombrie 2006

privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș"

Hotarirea nr. 125
din 24 noiembrie 2006

privind aprobarea cheltuielilor pentru cofinantare si a cheltuielilor neeligibile pentru Proiectului PHARE RO 2004 - 2006 CES, componenta Proiecte mari de infrastructura regionala "Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107D"

Hotarirea nr. 126
din 24 noiembrie 2006

privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor învatamântului preuniversitar

Hotarirea nr. 127
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția generală de Asistență Socială și protecția Copilului Mureș și Fundația "Rheum Care" pentru derularea proiectului cu finanțare nerambursabilă "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu "JOY"

Hotarirea nr. 128
din 30 noiembrie 2006

privind avizarea propunerii de restructurare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 129
din 30 noiembrie 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 130
din 30 noiembrie 2006

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 131
din 30 noiembrie 2006

pentru avizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2007-2013

Hotarirea nr. 132
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai investiției "Reparații și amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea"

Hotarirea nr. 133
din 30 noiembrie 2006

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 134
din 30 noiembrie 2006

privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153 din 20 decembrie 2005, privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 135
din 30 noiembrie 2006

privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 136
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Separator de produse petroliere montat pe instalația de canalizare pluvială de la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"

Hotarirea nr. 137
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea prelungirii Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR)

Hotarirea nr. 138
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor naționale a drumului județean DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN 13), km 0+000-15+441

Hotarirea nr. 139
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unui drum de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Viișoara

Hotarirea nr. 140
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Miheșu de Cîmpie

Hotarirea nr. 141
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al orașului Miercurea Nirajului și al comunei Livezeni

Hotarirea nr. 142
din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

Hotarirea nr. 143
din 30 noiembrie 2006

privind trecerea imobilului situat în Sighișoara, str.Ana Ipătescu nr.12, din domeniul public al județului, în domeniul privat, în vederea restituirii acestuia, fostului proprietar

Hotarirea nr. 144
din 15 decembrie 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 145
din 15 decembrie 2006

privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții " Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 146
din 15 decembrie 2006

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 147
din 15 decembrie 2006

privind numirea domnului Soós Zoltán în funcția de director al Muzeului Județean Mureș

Hotarirea nr. 148
din 15 decembrie 2006

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.07.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006-2007

Hotarirea nr. 149
din 15 decembrie 2006

privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș

Hotarirea nr. 150
din 28 decembrie 2006

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2006