R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 126
din 24 septembrie 2009
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

Consiliul Județean Mureș,
Văzând adresa nr.10179/24.07.2009 a Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, Expunerea de motive nr.12.683/17.IX.2009 a Direcției Juridice și Administrație Publică privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Mărginean Alin - șef birou, Direcția Economică și a doamnei Dascălu Ligia - consilier, Direcția Juridică și Administrație Publică, ca membri în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate precum și Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Juridic și Contencios
Nr. 12.683/17.IX.2009
Dosar IV/A/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

Potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice funcționează un consiliu consultativ, un consiliu etic, un consiliu medical și un consiliu științific, pentru spitalele clinice și institutele și centrele medicale clinice.
Consiliu consultativ, are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie și de organizare și funcționare a spitalului și de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.
Potrivit prevederilor art.186, alin.2, lit.c) din componența consiliului consultativ trebuie să facă parte și 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, din care unul trebuie să fie specialist în finanțe publice locale
Prin adresa nr. 10179/24.07.2009, Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, solicită numirea persoanelor care vor face parte din consiliu consultativ, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș.
Pentru considerentele arătate propunem ca autoritatea deliberativă să desemneze 2 reprezentanți, ca membrii în Consiliul Consultativ, din care unul să fie specialist în finanțe publice.
Față de cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Paul Cosma