R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 136
din 29 octombrie 2009
privind schimbarea destinației unor imobile ce aparțin domeniului public județean

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14567/23.10.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației imobilelor ce fac parte din domeniul public al județului, nominalizate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din "cantoane aferente drumurilor județene" în imobile cu destinație "socială", în vederea creării de servicii sociale specializate pentru protecția copilului și a persoanelor adulte aflate în situații de risc.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emőke, în vederea efectuării demersurilor necesare evacuării persoanelor care ocupă imobilele menționate la art.1 fără nici un titlu, sens în care va putea să îndeplinească orice acte reprezentând județul Mureș și Consiliul Județean Mureș, în fața oricăror autorități publice, inclusiv cea judecătorească.
Art.3. După aducerea la îndeplinire a mandatului încredințat conform dispozițiilor art.2, imobilele menționate la art.1 trec în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, predarea-preluarea acestora făcându-se pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș și Direcției Economice a Consiliului Județean, care vor răspunde de punerea ei în executare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr 14567/23.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile ce aparțin domeniului public județean

Imobilele cu destinația de "cantoane aferente drumurilor județene" situate în localitățile Luduș, Săcădat(com. Eremitu), Sângeorgiu de Pădure, Râciu, Abuș (com.Mica) și Săbed (com.Ceuașu de Câmpie) fac parte din domeniul public al județului și se află în administrarea Consiliului Județean. Acestea au făcut parte din structura fostei Regii Autonome a Drumurilor Locale Mureș, având ca scop deservirea secțiilor regiei cu diverse materiale necesare lucrărilor de întreținere a drumurilor județene.
La reorganizarea regiei în societate comercială, cantoanele, în conformitate cu prevederile OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor precum și a Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, au trecut în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean. După privatizarea societății, acestea nu mai sunt necesare întrucât firmele private care execută lucrările de modernizare și întreținere drumuri județene își asigură depozitarea materialelor, cu forțe proprii.
În fapt, imobilele în cauză sunt ocupate de familiile foștilor cantonieri, fără nici un titlu, persoane care nici măcar nu mai lucrează în acest sector de activitate.
Față de cele prezentate mai sus, ținând cont de criza de spații cu care se confruntă instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean, luând în considerare solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș din adresa nr.27301/2009, cu privirea la trecerea în administrarea instituției a imobilelor foste "cantoane" în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, propunem următoarele:
- schimbarea destinației imobilelor nominalizate în anexă din " cantoane" în imobile cu destinație "socială", în vederea creării de servicii sociale specializate pentru protecția copilului și a persoanelor adulte aflate în situații de risc;
- mandatarea Președintelui Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emöke, în vederea efectuării demersurilor necesare evacuării persoanelor care ocupă imobilele fără nici un titlu;
- darea în administrare a imobilelor foste cantoane către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, după finalizarea acțiunilor de evacuare.
Având în vedere cele expuse, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR
Bartha Iosif