R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 132
din 29 octombrie 2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.26/07.04.2005 privind administrarea Palatului Culturii

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 14676 /27.10.2009 a Direcției Economice, prin care se propun noi reglementări cu privire la administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș,
Ținând seama de prevederile art.43, alin.(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. "d", alin.(5), precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Alin.(2) al art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/07.04.2005 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș, se modifică și va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru manifestările prevăzute la aliniatul precedent organizatorii vor achita o chirie, exprimată în lei/oră utilizare, în cuantumul stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului Județean, cu excepția situațiilor în care organizatorii nu încasează venituri din vânzări de bilete, caz în care Sala Mare și Sala Mică pot fi folosite gratuit, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Mureș".
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Administrației Palatului Culturii, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14676/ 27.10.2009

EXPUNEREA DE MOTIVE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.26/07.04.2005 privind administrarea Palatului Culturii

Asigurarea cadrului instituțional și material pentru dezvoltarea culturii și educației în județul Mureș, sprijinirea, formarea unor comunități active bazate pe valorile reale și specifice existente în zona județului Mureș, respectiv susținerea valorilor autentice formate, pot fi sprijinite în formă directă. Din acest motiv, dorim să venim în sprijinul comunității printr-o susținere a situațiilor în care organizatorii nu încasează venituri din vânzări de bilete iar acțiunile culturale propuse a se desfășura în incinta Palatului Culturii din Tîrgu Mureș sunt considerate de interes județean. Astfel, Sala Mare și Sala Mică pot fi folosite gratuit, numai cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Mureș, întrucât prin colaborare directă cu instituția solicitantă, înțelegem că participarea Consiliului Județean Mureș constituie o modalitate de susținere a actului cultural, respectiv un mod de folosire eficientă a mijloacelor deținute în scopul afirmării intereselor societății civile din județ, uzitându-se totodată și de posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural și a potențialului turistic al județului Mureș.
Întrucât, consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar și pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind cultura, și ținând cont de prevederile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, art.10 "Autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale", supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VAZUT
DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif
  VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád