ROMÂNIA                                                   

                       JUDEȚUL MUREȘ                                                              

                   CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.   57

din 28 mai 2009

 

privind  aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive numărul nr.7269/26.V.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind  aprobarea aderării unor unități administrativ- teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,

Având în vedere prevederile art.8, alin.(2) lit.c și art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006  privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,

Având în vedere  prevederile art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,

În temeiul art.11, art. 91 alin. (1) lit e) și alin. (6) lit. c), art. 97 din Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

Art. 1.  Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, a următoarelor unități administrativ teritoriale: comunele Băgaciu, Eremitu, Petelea și Șăulia  din județul Mureș; comunele Silivașu de Câmpie și Urmeniș din județul Bistrița și comuna Avrămești din județul Harghita.

         Art. 2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke – reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării Generale, în sensul celor menționate la art.1 și a semna actul adițional la Actul constitutiv al Asociației. 

         Art. 3. Prezenta  hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  AQUA INVEST MURES.

 

 

 

                                                                    

       PREȘEDINTE                                               Contrasemnează

                                                                 SECRETAR                                                                                           Lokodi Edita Emőke                                                                                                                                                                        Aurelian Paul Cosma

 

 

                   ROMÂNIA                                                                                           Văzut

              JUDEȚUL MUREȘ                                                                           PREȘEDINTE

          CONSILIUL JUDEȚEAN                                                              Lokodi Edita Emoke          

    Direcția Dezvoltare Regională,

          Implementare Proiecte

            Nr. 7269/26.05.2009

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

 

 

Prin Hotărârea nr. 130/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ s-a constituit în 7 aprilie 2008, membri fondatori fiind următoarele unități administrativ-teritoriale: Județul Mureș, Municipiile: Târnăveni, Sighișoara, Orașele: Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sângeorgiu de Pădure?  Comunele: Acățari, Aluniș, Band, Ceuașu de Câmpie, Crăciunești, Cristești, Corunca, Daneș, Deda, Ernei, Gheorghe Doja, Gornești, Livezeni, Mădăraș, Pănet, Pogăceaua, Rîciu, Rușii Munți, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpetru de Cîmpie, Șincai, Orașul Cristuru Secuiesc – județul Harghita.

Ulterior înființării și înregistrării Asociației, în luna octombrie 2008, alte 9 unități administrativ-teritoriale au aderat  la Asociație: municipiul Tîrgu Mureș, orașele Reghin și Ungheni, comunele Albești, Adămuș, Gănești, Ibănești, Sînpaul și Zau de Câmpie, iar în luna noiembrie 2008 s-a aprobat aderarea localităților Brâncovenești și Porumbeni (Harghita). 

În cursul acestui an, un număr de 7 unități administrativ teritoriale solicită aderarea la Asociație, după cum urmează: comunele Băgaciu, Eremitu, Petelea și Săulia  din județul Mureș; comunele Silivașu de Câmpie și Urmeniș din județul Bistrița și comuna Avrămești din județul Harghita.

Prin acceptarea de noi membri în Asociație se va rezolva problema regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, astfel încât acestea să fie în conformitate cu cerințele POS Mediu.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

                          ȘEF SERVICIU                                                                   ÎNTOCMIT

                          Călin Suciu                                                                      Simona Cioban

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

  AQUA INVEST MUREȘ

 ADUNAREA GENERALĂ

              Strada Primăriei, nr. 2,

                540026, Tîrgu Mureș,                           

               Cod fiscal 24231886

                  Tel: 0265-263211

                  Fax: 0265-266804                                                      Nr. 24/ 19.05.2009 

 

 

                           

 

Către,

 

            Județul Mureș

           

            Municipiile: Reghin, Sighișoara, Tîrgu Mureș, Tîrnăveni,

 

            Orașele: Cristuru Secuiesc (județul Harghita), Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sîngeorgiu de Pădure, Ungheni

 

            Comunele: Acățari, Adămuș, Albești, Alunis, Band, Brîncovenești, Ceuașu de Câmpie, Crăciunești, Cristești, Corunca, Daneș, Deda, Ernei, Gănești, Gheorghe Doja, Gornești, Ibănești, Livezeni, Mădăraș, Pănet, Pogăceaua, Porumbeni – județul Harghita, Rîciu, Rușii Munți, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpaul, Sînpetru de Câmpie, Șincai, Zau de Câmpie

 

        

         După cum știți, în data de 5 noiembrie 2008 a avut loc ultima ședință a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, data la care a fost aprobată modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și aderarea de noi membri.

 

         Ulterior acesteia, un număr de 7 unități administrativ teritoriale solicită aderarea la Asociație, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ teritorială

Motivul solicitării aderării

1

Comuna Băgaciu

Obținerea unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de apă/canal

2

Comuna Eremitu

Pentru asigurarea  operării sistemelor de apă/canal ce către Operatorul Regional

3

Comuna Petelea

Pentru asigurarea  operării sistemelor de apă/canal ce către Operatorul Regional

4

Comuna Șăulia

Obținerea unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de apă/canal

5

Comuna Silivașu de Câmpie - județul Bistrița

Sistemul de apă este alimentat din sursa operată de SC COMPANIA AQUASERV SA

6

Comuna Urmeniș – județul Bistrița

Sistemul de apă este alimentat din sursa operată de SC COMPANIA AQUASERV SA

7

Comuna Avrămești – județul Harghita

Sistemul de apă este alimentat din sursa operată de SC COMPANIA AQUASERV SA

         Conform celor de mai sus, vă rugăm să analizați posibilitatea acceptării localităților menționate ca noi membri ai Asociației, adoptând în acest sens o Hotărâre a Consiliului local. Această Hotărâre va sta la baza cooptării noilor membri în Adunarea Generală a Asociației.

         Vă reamintim prevederile art.13 din Statutul Asociației, cu privire la aderarea de noi membri:

 

„ART. 13

    Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.”

 

         Vă transmitem în acest sens un model de hotărâre, cu rugămintea ca acesta să ne fie transmis în original sau copie marcat㠄conform cu originalul”,până la sfârșitul lunii iunie 2009, la sediul Asociației din Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, cam.124.

 

 

 

                                                        Director executiv ADI AQUA INVEST MUREȘ,

 

                                                                                            Kiss Géza Zoltán