R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 13
din 29 ianuarie 2009
privind stabilirea costului mediu lunar/ beneficiar al serviciilor oferite prin instituțiile de asistență socială și protecția copilului subordonate Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.1582/20.01.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, privind necesitatea stabilirii costului mediu lunar/ beneficiar din instituțiile de asistență socială și protecția copilului, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, ale O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr.619/2008 a președintelui ANPH privind costul mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale,
În temeiul art.91 alin.1, lit.d, alin.5, lit.a, pct. 2 și al art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere/beneficiar minor al serviciilor de protecție specială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, potrivit Anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere/beneficiar adult cu handicap al serviciilor oferite prin centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, potrivit Anexei nr.2.
Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma