R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 133
din 29 octombrie 2009
pentru eliberarea acordului solicitat de ROMATSA în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrări de modernizare TWR, spații operaționale tehnice și administrative, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 14692/27.10.2009 a Arhitectului-Șef, la proiectul de hotărâre pentru eliberarea unui acord în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrări de modernizare TWR, spații operaționale tehnice și administrative, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și adresa ROMATSA nr. 13309/01.10.2009,
Luând în considerare dispozițiile art.43, alin (8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 116/2006,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se încuviințează executarea de către RA ROMATSA a lucrărilor de modernizare TWR, Spații operaționale, tehnice și administrative la turnul de control din clădirea terminal autogară, clădire aflată în administrarea RA AEROPORTUL TRANSILVANIA ( Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2008), pe suprafața de 326 mp ce a fost închiriată de către ROMATSA, în baza contractului de închiriere 3/2001 încheiat cu RA AEROPORTUL TRANSILVANIA, cu respectarea condițiilor din proiectul avizat de Aeroport și AACR, lucrările urmând a se executa fără a deteriora acoperișul și hidroizolația aerogării și fără a întrerupe activitatea de trafic aerian, precum și amendarea contractelor de închiriere cu noile suprafețe de închiriere și utilități.
(2) Prezentul acord nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor de modernizare TWR, Spații operaționale, tehnice și administrative, beneficiarul lucrărilor fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică RA ROMATSA.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitectul Șef
Nr. 14692/27.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre pentru eliberarea acordului solicitat de ROMATSA în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrări de modernizare TWR, spații operaționale tehnice și administrative, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Prin adresa ROMATSA nr.1615/25.09.2009 înregistrată la noi cu nr.13309/01.10.2009 s-a solicitat eliberarea acordului Consiliului Județean Mureș în calitate de proprietar al clădirii terminal autogară ce include și turnul de control, clădire dată spre administrare RA AEROPORTUL TRANSILVANIA (Hot. Consiliului Județean Mureș nr.34/2008), din care o suprafață de 326 mp a fost închiriată de către ROMATSA, în baza contractului de închiriere 3/2001 încheiat cu RA AEROPORTUL TRANSILVANIA, în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările ''Modernizare TWR, Spații Operaționale, Tehnice și Administrative''.

Prin certificatul de urbanism nr. 132/10.07.2009 eliberat de către Primăria orașului Ungheni s-a solicitat acordul Consiliului Județean Mureș pentru obținerea autorizației de construire pentru lucrările ''Modernizare TWR, Spații Operaționale, Tehnice și Administrative'' - RA ROMATSA la turnul de control din clădirea terminal autogară.

ROMATSA prin DSNA Tg - Mureș execută servicii de navigație strict necesare derulării zborurilor pe Aeroportul Transilvania Tg - Mureș.

Conform proiectului nr. 149/2009 lucrările de modernizare TWR, Spații Operaționale, Tehnice și Administrative constau în recompartimentare , înlocuire ferestre, remobilare obiecte sanitare, schimbare pardoseli, placări gresie și faianță, înlocuire uși, schimbare corpuri iluminat, înlocuire circuite electrice și amplasare firmă luminoasă.

Prin adresa RA AEROPORT TRANSILVANIA înregistrată la Consiliului Județean Mureș cu nr.14443/22.10.2009 este menționat faptul că, modernizarea infrastructurii la aeroport derulată de Consiliul Județean Mureș a fost dublată de modernizarea echipamentelor de navigație aeriană de către ROMATSA, lucrările de modernizare pentru care se solicită autorizația de construire fiind necesare atât pentru asigurarea condițiilor de climat cât și pentru asigurarea esteticii, acestea urmând a se efectua fără obligații din partea aeroportului și este exprimat acordul pentru efectuarea lucrărilor de modernizare la TWR cu respectarea condițiilor din proiectul avizat de Aeroport și AACR, executarea lucrărilor fără a deteriora acoperișul și hidroizolația aerogării, executarea lucrărilor fără a întrerupe activitatea de trafic aerian și amendarea contractelor de închiriere cu noile suprafețe de închiriere și utilități.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și adresa RA ROMATSA - nr. 13309/01.10.2009 propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru eliberarea acordului în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările de modernizare mai sus menționate.

 

VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
  ARHITECT ȘEF
arh. Csortan Ilona