R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.78
din 25 iunie 2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 8069/12. 06. 2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile Legii nr.311/2003 privind muzeele și colecțiile publice, republicată, precum și solicitarea Muzeului Județean Mureș înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.7355/2009,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin.(1) lit. "a", alin.(2) lit. "c", art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Mureș, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 16 iulie 1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean Mureș se abrogă.
Art.2. Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009, se modifică corespunzător.
Art.3. Muzeul Județean Mureș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Consilieri Președinte
Nr. 8069 din 12. 06. 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș

Potrivit prevederilor art.91 alin.(2) lit."c" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean are competențe privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.
Muzeul Județean Mureș are un număr de 81 de posturi finanțate, aprobate potrivit Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 16 iulie 1998 au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare și organigrama Muzeului Județean Mureș.
Ținând cont de faptul că legislația specifică pe baza căreia a fost fundamentată Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/1998 a fost modificată prin Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, care reglementează regimul juridic general, clasificarea și principiile organizării și funcționării muzeelor și colecțiilor publice, iar în intervalul 1998 - 2009 în cadrul Muzeului Județean Mureș au avut loc modificări de ordin organizatoric precum suplimentări de posturi, redistribuirea locațiilor pe secții, birouri, etc., se impun modificări și în atribuțiile posturilor.
Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/2009 s-a aprobat preluarea Sălii de Oglinzi de către Muzeul Județean Mureș, în structura căruia vor trece și două posturi de la Administrația Palatului Culturii, cu atribuții legate de vânzarea biletelor pentru turiștii care vizitează Secția de artă și expozițiile muzeului precum și de supravegherea acestei săli, astfel încât Muzeul Județean Mureș va avea un număr de 83 de posturi.
Ținând cont de cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

ȘEF SERVICIU,
Gâlea Elena