R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 52
din 29 aprilie 2009
privind constituirea Comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 5278 /23. 04.2009 precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere adresa nr.41/2009 a Asociației crescătorilor de albine, filiala Mureș, cu propunerile făcute privind componența comisiei,
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea stupăritului pastoral în România, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Alimentației nr.67/1998 coroborat cu prevederile Legii apiculturii nr.89/1998, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 aliniat (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constituie Comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral pe anul 2009, în următoarea componență:
Președinte: Silvia Jude - șef serviciu, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Mureș
Membri : Henegar Dan - medic veterinar, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș
Miculi Vasile - director, Direcția Silvică Mureș
Medar Carmen - consilier, Unitatea Fitosanitară
Ilyes Toth Alexandru - consilier județean, Consiliul Județean Mureș
Secretar : Cojocaru Cristina - vicepreședinte, Asociația crescătorilor de albine, Filiala Mureș

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Cancelarie persoanelor nominalizate la art.1, Instituției Prefectului - Județul Mureș și Asociației crescătorilor de albine, Filiala Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 5278 /23.04.2009
Dosar IVC/1

EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr.89/1998 - legea apiculturii stabilește pentru autoritățile administrației publice locale obligația de a asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza autorizației eliberate de către Comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral.
Potrivit prevederilor Regulamentului privind organizarea stupăritului pastoral în România aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Alimentației nr.67/1998, Consiliul Județean aprobă anual componența Comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral.
Prin regulament sunt nominalizate autoritățile și instituțiile publice care au obligația de a desemna reprezentanți în comisia de bază meliferă și stupărit pastoral respectiv, Consiliului Județean Mureș, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Mureș, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, Direcția Silvică Mureș, Unitatea Fitosanitară, iar vicepreședintele Asociației crescătorilor de albine, filiala Mureș va avea calitatea de secretar.
Asociația crescătorilor de albine, filiala Mureș prin adresa nr.41/2009 ne - a comunicat propunerile făcute de instituțiile publice nominalizate, potrivit actului normativ menționat privind persoanele care să facă parte din comisia de bază meliferă și stupărit pastoral.
Având în vedere cele menționate propunem aprobarea componenței comisiei, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád