Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 16 ianuarie 2017

pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, nr.405/29.12.2016, privind majorarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2016 cu suma de 20.000 lei

dispoziţie
referat
dispoziţie

anexa 1
anexa 2
anexa 9h
Hotărârea nr. 2
din 16 ianuarie 2017

privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015

 
Hotărârea nr. 3
din 16 ianuarie 2017

privind exercitarea temporară a funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 4
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea componenţei Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84 din 24 iunie 2016

 
Hotărârea nr. 5
din 26 ianuarie 2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Socotar Gheorghe-Dinu

 
Hotărârea nr. 6
din 26 ianuarie 2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Csép Eva Andrea

 
Hotărârea nr. 7
din 26 ianuarie 2017

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Kedei Pál-Elöd

 
Hotărârea nr. 8
din 26 ianuarie 2017

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2

anexa
Hotărârea nr. 9
din 26 ianuarie 2017

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50

 
Hotărârea nr. 10
din 26 ianuarie 2017

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, Piaţa Mărăşeşti, nr.13

anexa
Hotărârea nr. 11
din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153 F- Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360

anexa
Hotărârea nr. 12
din 26 ianuarie 2017

privind constituirea comisiei de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş

 
Hotărârea nr. 13
din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 14
din 26 ianuarie 2017

privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă

 
Hotărârea nr. 15
din 26 ianuarie 2017

pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015

 
Hotărârea nr. 16
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 17
din 26 ianuarie 2017

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 18
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 19
din 26 ianuarie 2017

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 20
din 26 ianuarie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 21
din 23 februarie 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu modificările ulterioare

 
Hotărârea nr. 22
din 23 februarie 2017

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 23
din 23 februarie 2017

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2017 – 2018

anexa
Hotărârea nr. 24
din 23 februarie 2017

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018

anexa
Hotărârea nr. 25
din 23 februarie 2017

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş

 
Hotărârea nr. 26
din 23 februarie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
cerere supl.
Hotărârea nr. 27
din 1 martie 2017

privind repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 28
din 16 martie 2017

pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
Hotărârea nr. 29
din 30 martie 2017

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul public al statului

anexa
Hotărârea nr. 30
din 30 martie 2017

privind acordul pentru întreprinderea demersurilor pentru realizarea unor construcţii în incinta unui imobil care face parte din domeniul public al judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 31
din 30 martie 2017

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
Hotărârea nr. 32
din 30 martie 2017

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A, pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 33
din 30 martie 2017

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 34
din 30 martie 2017

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 35
din 30 martie 2017

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 36
din 30 martie 2017

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 37
din 30 martie 2017

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia One Health – New Medical Concept pentru implementarea Conceptului Global ONE- HEALTH – o sănătate pentru Oameni, Animale şi Mediu

anexa
Hotărârea nr. 38
din 30 martie 2017

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei "Lucrări pentru reglementare condiţii de coexistenţă dintre LEA 220 kV Fîntînele – Gheorgheni şi DJ136 şi DJ136A, în zona Sîngeorgiu de Pădure – Bezidu Nou – limita judeţul Harghita"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 39
din 30 martie 2017

privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 40
din 30 martie 2017

pentru modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 41
din 30 martie 2017

pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 42
din 30 martie 2017

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 43
din 30 martie 2017

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. pentru desemnarea auditorului statutar al societăţii

 
Hotărârea nr. 44
din 30 martie 2017

pentru aprobarea Strategiei de Comunicare Publică a Consiliului Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 45
din 30 martie 2017

privind însuşirea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Mureş în perioada 2017-2020

anexa
Hotărârea nr. 46
din 30 martie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 47
din 12 aprilie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 90 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Palatului Culturii", cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 48
din 12 aprilie 2017

pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect

anexa
Hotărârea nr. 49
din 12 aprilie 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii", cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 50
din 12 aprilie 2017

pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș" şi a cheltuielilor legate de proiect

anexa
Hotărârea nr. 51
din 12 aprilie 2017

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

anexa
Hotărârea nr. 52
din 27 aprilie 2017

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gergely Simion

 
Hotărârea nr. 53
din 27 aprilie 2017

privind acordul pentru realizarea investiţiei "Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş care va cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, bloc operator şi Centru de arşi"

 
Hotărârea nr. 54
din 27 aprilie 2017

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 50 din 31 martie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN16 - Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777 – 11+000, judeţul Mureş"

 
Hotărârea nr. 55
din 27 aprilie 2017

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26

anexa
Hotărârea nr. 56
din 27 aprilie 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1a
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7a
anexa 9a
Hotărârea nr. 57
din 27 aprilie 2017

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2017

raport
anexa
Hotărârea nr. 58
din 27 aprilie 2017

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 59
din 27 aprilie 2017

privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017

 
Hotărârea nr. 60
din 27 aprilie 2017

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 61
din 27 aprilie 2017

privind delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităților

 
Hotărârea nr. 62
din 27 aprilie 2017

privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 63
din 27 aprilie 2017

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 64
din 27 aprilie 2017

pentru modificarea Anexei III.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.123/2013 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO

anexa
Hotărârea nr. 65
din 27 aprilie 2017

privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin în "Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, Reghin"

 
Hotărârea nr. 66
din 27 aprilie 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

anexa I
anexa II
anexa III.1
anexa III.2
anexa III.3
anexa III.4
anexa III.5
anexa III.6
anexa III.7
anexa III.8
anexa III.9
anexa III.10
anexa III.11
anexa III.12
anexa III.13
anexa III.14
anexa III.15
anexa III.16
anexa III.17
anexa III.18
anexa III.19
anexa III.20
anexa III.20.1
anexa III.20.2
anexa III.21
anexa III.22
anexa III.23
anexa III.24
Hotărârea nr. 67
din 27 aprilie 2017

pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale din judeţul Mureş pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 68
din 27 aprilie 2017

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.67 din 21 aprilie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500, județul Mureș"

 
Hotărârea nr. 69
din 27 aprilie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 70
din 9 mai 2017

privind constituirea comitetului director județean pentru elaborarea și implementarea activităților specifice județului Mureș prevăzute în Planul Regional privind Serviciile de Sănătate pentru Regiunea Centru

 
Hotărârea nr. 71
din 25 mai 2017

privind acordarea distincţiei "ALAE" sopranei Virginia Zeani

 
Hotărârea nr. 72
din 25 mai 2017

pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 73
din 25 mai 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare

anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 74
din 25 mai 2017

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexele 4-16
Hotărârea nr. 75
din 25 mai 2017

privind aprobarea bilanţului la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 76
din 25 mai 2017

privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 77
din 25 mai 2017

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 78
din 25 mai 2017

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului" şi a convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 79
din 25 mai 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş

anexa
Hotărârea nr. 80
din 25 mai 2017

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 81
din 25 mai 2017

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 82
din 25 mai 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 83
din 25 mai 2017

privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire la elaborarea documentației urbanistice PUZ "Reconversie funcțională teren din UTR – L1 în UTR – CM3"

 
Hotărârea nr. 84
din 25 mai 2017

privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean, din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local

anexa
Hotărârea nr. 85
din 29 iunie 2017

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2, proprietate publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 86
din 29 iunie 2017

privind transmiterea unui sector din drumul judeţean DJ153F DJ 107G-Nandra-Bichiş-Ozd de la km 6+456-9+360, din domeniul public al judeţului Mureş, în domeniul public al comunei Bichiş şi modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 87
din 29 iunie 2017

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7b
anexa 9b
anexa 10a
Hotărârea nr. 88
din 29 iunie 2017

pentru aprobarea actului adiţional la Convenţia de colaborare privind publicarea hărţii oficiale a Judeţului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 89
din 29 iunie 2017

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea promovării judeţului Mureş prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania

anexa
Hotărârea nr. 90
din 29 iunie 2017

privind aprobarea încheierii unor acorduri cadru de parteneriat între UAT Judeţul Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în scopul modernizării din fonduri europene a reţelei judeţene de transport rutier

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 91
din 29 iunie 2017

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019 aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/2016

 
Hotărârea nr. 92
din 29 iunie 2017

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 93
din 29 iunie 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.78/25.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa I
anexa II
anexa III
Hotărârea nr. 94
din 29 iunie 2017

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 95
din 29 iunie 2017

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

 
Hotărârea nr. 96
din 29 iunie 2017

privind aprobarea înscrierii la Registrul Comerţului a codurilor CAEN pentru activităţi secundare ce pot fi desfăşurate de R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

 
Hotărârea nr. 97
din 29 iunie 2017

privind prelungirea exercitării temporare a funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 98
din 29 iunie 2017

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 99
din 29 iunie 2017

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei "Zona Metropolitană Tîrgu Mureş"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 100
din 29 iunie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 101
din 7 iulie 2017

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara"

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 102
din 11 iulie 2017

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş"

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 103
din 11 iulie 2017

privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ 142, Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A)- judeţul Mureş"

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 104
din 27 iulie 2017

privind aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr. 50 şi municipiul Târnăveni, str.Victor Babeş nr.2

 
Hotărârea nr. 105
din 27 iulie 2017

privind acordul pentru "Construire dren de asanare şi hidroizolaţie la Palatul Culturii"

anexa
Hotărârea nr. 106
din 27 iulie 2017

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 107
din 27 iulie 2017

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7
anexa 9
anexa 10
Hotărârea nr. 108
din 27 iulie 2017

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 109
din 27 iulie 2017

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului general consolidat al judeţului Mureş 30 iunie 2017

raport
anexa
Hotărârea nr. 110
din 27 iulie 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.35 din 30 martie 2017, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 111
din 27 iulie 2017

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 112
din 27 iulie 2017

privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere pentru implementarea Proiectului "Centrul de Excelenţă – Spital Regional de Urgenţă"

anexa
Hotărârea nr. 113
din 27 iulie 2017

privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş referitor la evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

anexa
Hotărârea nr. 114
din 27 iulie 2017

privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Staţiei de Tratare Mecano Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş

anexa 1
(arhivă .zip,
aprox. 30 MB)

anexa 2
(arhivă .zip,
aprox. 40 MB))
Hotărârea nr. 115
din 27 iulie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 116
din 27 iulie 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, în anul 2017, cu modificările ulterioare

 
Hotărârea nr. 117
din 27 iulie 2017

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi pentru consilierii judeţeni

anexa
Hotărârea nr. 118
din 27 iulie 2017

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul la nivelul unor servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 119
din 27 iulie 2017

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Centru de intervenţie în municipiul Tîrgu Mureş, strada Köteles Sámuel nr.33" – faza de studiu de fezabilitate

anexa 1
deviz general
Hotărârea nr. 120
din 27 iulie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 121
din 7 august 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.101 din 7 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara"

 
Hotărârea nr. 122
din 31 august 2017

privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Visit Mures" Egyesület

act constitutiv
statut
Hotărârea nr. 123
din 31 august 2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 124
din 31 august 2017

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7d
anexa 8a
anexa 9d
anexa 10c
Hotărârea nr. 125
din 31 august 2017

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

anexa
Hotărârea nr. 126
din 31 august 2017

privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 127
din 31 august 2017

privind modificarea Hotărârii nr. 89/29.06.2017 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea promovării judeţului Mureş prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania

anexa
Hotărârea nr. 128
din 31 august 2017

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare energetică şi lucrări conexe la Secţia de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 129
din 31 august 2017

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare energetică şi lucrări conexe la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 130
din 31 august 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.101 din 07 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighisoara", cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 131
din 31 august 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş"

 
Hotărârea nr. 132
din 31 august 2017

privind stabilirea unor măsuri cu privire la participarea consilierilor judeţeni la cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare profesională

 
Hotărârea nr. 133
din 31 august 2017

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 134
din 31 august 2017

privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale din judeţul Mureş, pe perioada 2018-2020

anexa
Hotărârea nr. 135
din 31 august 2017

privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 136
din 31 august 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 137
din 28 septembrie 2017

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 138
din 28 septembrie 2017

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 78 din 25 mai 2017 privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului" şi a convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia

anexa
Hotărârea nr. 139
din 28 septembrie 2017

privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea RA "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 140
din 28 septembrie 2017

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7e
anexa 8b
anexa 9e
anexa 10d
Hotărârea nr. 141
din 28 septembrie 2017

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 142
din 28 septembrie 2017

privind aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap

anexa
Hotărârea nr. 143
din 28 septembrie 2017

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Restaurare frescă la Biblioteca Teleki-Bolyai- Conservarea picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii Teleki-Bolyai"

anexa 1
deviz
Hotărârea nr. 144
din 28 septembrie 2017

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia

anexa 1 la exp.
anexa 2 la exp.
anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 145
din 28 septembrie 2017

privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
Hotărârea nr. 146
din 28 septembrie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 147
din 13 octombrie 2017

privind numirea doamnei Miklea Hajnal-Katalin în funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 148
din 26 octombrie 2017

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 149
din 26 octombrie 2017

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului

 
Hotărârea nr. 150
din 26 octombrie 2017

pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Mureş situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr.1

 
Hotărârea nr. 151
din 26 octombrie 2017

privind aprobarea încadrării unui sector de drum comunal din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean

anexa
Hotărârea nr. 152
din 26 octombrie 2017

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 2017

raport
anexa
Hotărârea nr. 153
din 26 octombrie 2017

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7f
anexa 8c
anexa 9f
Hotărârea nr. 154
din 26 octombrie 2017

privind aprobarea cofinanţării proiectului "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014 + 106373"

 
Hotărârea nr. 155
din 26 octombrie 2017

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 156
din 26 octombrie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de investiţii

anexa 3
Hotărârea nr. 157
din 26 octombrie 2017

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 158
din 26 octombrie 2017

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 159
din 26 octombrie 2017

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 160
din 26 octombrie 2017

pentru modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 161
din 26 octombrie 2017

privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş

 
Hotărârea nr. 162
din 26 octombrie 2017

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş

 
Hotărârea nr. 163
din 26 octombrie 2017

privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", iniţiată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016

anexa I
anexa la anexa I
anexa II
anexa 1 la anexa II
anexa 2 la anexa II
Hotărârea nr. 164
din 26 octombrie 2017

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş

 
Hotărârea nr. 165
din 26 octombrie 2017

privind aprobarea listei fructelor ce pot fi distribuite preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anul şcolar 2017-2018, precum şi a măsurilor educative aferente

anexa
Hotărârea nr. 166
din 26 octombrie 2017

privind atribuirea licenţei de traseu aferente unui traseu, cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport anterior a renunţat

anexa
Hotărârea nr. 167
din 26 octombrie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 168
din 23 noiembrie 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.101 din 7 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara", cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 169
din 23 noiembrie 2017

privind aprobarea proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara" şi a cheltuielilor legate de proiect

 
Hotărârea nr. 170
din 23 noiembrie 2017

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
plan de situaţie
Hotărârea nr. 171
din 23 noiembrie 2017

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 172
din 23 noiembrie 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 173
din 23 noiembrie 2017

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7g
anexa 8d
Hotărârea nr. 174
din 23 noiembrie 2017

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2017

 
Hotărârea nr. 175
din 23 noiembrie 2017

privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea recuperării unor prejudicii

anexa
Hotărârea nr. 176
din 23 noiembrie 2017

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

 
Hotărârea nr. 177
din 23 noiembrie 2017

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Siguranța cetățeanului - parteneriat în slujba comunității" şi a convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 178
din 23 noiembrie 2017

pentru prelungirea duratei de implementare a programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului"

 
Hotărârea nr. 179
din 23 noiembrie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 180
din 23 noiembrie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş", cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 181
din 23 noiembrie 2017

pentru aprobarea proiectului "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş" şi a cheltuielilor legate de proiect

anexa
Hotărârea nr. 182
din 23 noiembrie 2017

pentru modificarea și completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 183
din 23 noiembrie 2017

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 184
din 23 noiembrie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 185
din 23 noiembrie 2017

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 186
din 23 noiembrie 2017

privind desemnarea unui administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 187
din 23 noiembrie 2017

privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 188
din 23 noiembrie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 189
din 21 decembrie 2017

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 190
din 21 decembrie 2017

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.125, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26

 
Hotărârea nr. 191
din 21 decembrie 2017

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Gurghiu pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil, care face parte domeniul public al Comunei Gurghiu, în domeniul public al Judeţului Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 192
din 21 decembrie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului, cu modificările ulterioare

 
Hotărârea nr. 193
din 21 decembrie 2017

privind scăderea din inventar ca urmare a pierii, a unui bun care face parte din domeniul public al judeţului Mureş şi se află în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 194
din 21 decembrie 2017

privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Staţiei de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 195
din 21 decembrie 2017

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7h
anexa 10e
anexa 11
Hotărârea nr. 196
din 21 decembrie 2017

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2017

anexa 1
Hotărârea nr. 197
din 21 decembrie 2017

pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului general consolidat al Judeţului Mureş în 2017

raport
anexa
Hotărârea nr. 198
din 21 decembrie 2017

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
Hotărârea nr. 199
din 21 decembrie 2017

privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018

anexa
Hotărârea nr. 200
din 21 decembrie 2017

pentru aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Tehnologic "Domokos Kazmer" din Sovata în vederea organizării Concursului Naţional de Matematică al Liceelor Maghiare din România

anexa
Hotărârea nr. 201
din 21 decembrie 2017

privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Judeţeană de Dans Sportiv Mureş

anexa
Hotărârea nr. 202
din 21 decembrie 2017

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018

 
Hotărârea nr. 203
din 21 decembrie 2017

privind clarificarea condiţiilor minime obligatorii stabilite pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de Administraţie al R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 204
din 21 decembrie 2017

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 205
din 21 decembrie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 206
din 21 decembrie 2017

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Carpatină Ardeleană pentru proiectul "Seminar internaţional: Pelerinaj itinerant Austria – Mariazell şi România – Şumuleu Ciuc"

anexa