R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 119
din 24 septembrie 2009
pentru aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, pentru documentația "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12.667 din 17.09.2009 a Arhitectului-Șef, privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, pentru documentația "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Avizul dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința din data de 09.07.2009, pentru documentația "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire răspunde Arhitectul Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr.12.667 din 17.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, pentru documentația "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ"

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță, funcționează după Hotărârea nr.32 din 22.02.2007 modificată și actualizată, a Consiliului Județean Mureș.
În conformitate cu prevederile art.37, alin (5) din Legea nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,:
"(5) Avizele date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism se supun deliberării și aprobării consiliului județean, consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului București, după caz."
Documentația "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ" s-a elaborat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr. 42 din 27.03.2008, privind aprobarea Avizului de Temă, a Graficului de Realizare și a celui de Plăți pentru lucrarea "REACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN , JUDEȚUL MUREȘ".
Astfel această documentație a fost analizată în grupuri de lucru (formate din instituțiile avizatoare din județul Mureș) și a fost supusă consultării populației. Instituțiile cooptate au depus observații/propuneri, iar punctual în funcție de legislație, au emis avize/acorduri.
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința din data de 09.07.2009, pentru documentația "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ".

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Chirteș Ioan Cristian
 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona