R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 87
din 30 iulie 2009
privind aprobarea inițierii demersurilor juridice în vederea evacuării SC Tracia Trade Exim SRL de pe terenul aferent Complexului Parc, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2

Consiliul Județean Mureș,

Analizând Expunerea de motive nr.10230/27.07.2009 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică,
Având în vedere prevederile art. 12, alin.(5) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum și ale art.43, alin.(8), (9) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin HCJM nr.116/2006,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. "c", precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor juridice pentru evacuarea SC Tracia Trade SRL de pe terenul aferent Complexului Parc, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2 - proprietate publică a județului Mureș, înscris în CF nr.96602/N/Tîrgu Mureș, cu nr. cad. 753/2/4, 753/2/5, 753/2/6, 753/2/7/1, 756/2/1, 757/2/1, 824/1/1, 825/1, 826/a, 826, 827, 828/1, (4416).
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emöke - președintele Consiliului Județean Mureș, cu îndeplinirea în numele și pe seama Consiliului Județean Mureș a procedurilor necesare în vederea evacuării SC Tracia Trade Exim SRL din terenul aferent imobilului menționat la art.1, sens în care va îndeplini și semna în fața oricărei autorități publice, inclusiv cea judecătorească, la toate gradele de jurisdicție, orice acte vor fi necesare.
Art.3. Președintele Consiliului Județean Mureș - doamna Lokodi Edita Emöke, va aduce la îndeplinire mandatul dat prin prezenta hotărâre.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Nr. 10230/27.07.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor juridice în vederea evacuării SC Tracia Trade Exim SRL de pe terenul aferent Complexului Parc, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2

Imobilul - Complex "Parc", este proprietatea publică a județului Mureș, conform actului de transmitere - HGR nr.880/20.08.2008, publicată în M. Of. nr.617/22.08.2008.
Actul translativ de proprietate - HGR nr.880/2008, a transmis acest imobil din domeniul privat al Statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.
Prin Hotărârea nr.108/2008, Consiliul Județean Mureș a aprobat cuprinderea imobilului - Complex "Parc", compus din hotel, restaurant și terenul aferent în suprafață de 3209 mp, inclusiv parcarea ce ține de hotel, situat în Tg. Mureș, str. Primăriei nr.2, înscris în CF nr.96602/N/Tîrgu Mureș, în domeniul public al județului Mureș, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului avizat de OCPI Mureș - cuprins în documentația cadastrală care a stat la baza întabulării județului Mureș .
Ulterior, între Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Reprezentare și Protocol VICTORIA Cluj Napoca și Consiliul Județean Mureș s-a încheiat PROTOCOLUL nr.9476/13259/2008 privind predarea-primirea și PROCESUL-VERBAL din 05.09.2008 de predare-primire a imobilului Complex "Parc", care a intrat astfel în posesia actualului administrator - Consiliul Județean Mureș.
Fiind proprietari în drept și în fapt, în mod firesc, Consiliul Județean Mureș a întreprins demersurile necesare înscrierii dreptului de proprietate al județului Mureș în Cartea Funciară, procedură finalizată prin Încheierea nr.68814 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș din data de 26.11.2008, dată de la care, dreptul nostru de proprietate a devenit opozabil erga omnes.
Deși autoritatea publică județeană a somat SC Tracia Trade Exim SRL să înceteze orice act de folosință asupra terenului aferent imobilului, opunându-le în acest sens dreptul nostru tabular de proprietate, aceasta refuză să dea curs solicitării noastre și continuă să folosească în mod abuziv bunul public - ca parcare, înregistrând foloase din exploatarea acestuia, în dauna autorității publice județene.
Modul în care SC Tracia Trade Exim SRL exploatează parcarea aferentă imobilului nostru este de manieră să ne îngrădească însăși accesul la acesta, prin montarea unor bariere acționate electric.
Mai mult, prejudiciile create autorității publice județene sunt întregite și prin distrugerea spațiului verde din jurul clădirii, datorită parcării autoturismelor inclusiv pe acest spațiu și distrugerea fațadei acesteia prin împroșcarea cu noroi a zidului.
În raport de situația mai sus arătată și pentru a putea asigura accesul la imobil în vederea demarării lucrărilor de renovare a acestuia, este absolut necesară evacuarea SC Tracia Trade Exim SRL din parcarea aferentă imobilului - Complex Parc.
Față de această stare de fapt și având în vedere prevederile art.12, alin.(5) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia potrivit cărora în litigiile privitoare la proprietate județul este reprezentat de către Consiliul Județean, care dă mandat scris, în fiecare caz, președintelui, sens în care vă supunem, spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Paul Cosma