R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 72
din 25 iunie 2009
privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea, Fîntînele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul nr. 8198/16.06.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea, Fîntînele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
Având în vedere prevederile art.8, alin.(2) lit."c" și art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
Având în vedere prevederile art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul art.11, art. 91 alin. (1) lit "e" și alin. (6) lit. "c", art. 97 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, a localităților Apold, Cucerdea, Fîntînele și Ogra din județul Mureș.
Art. 2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emöke - reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării Generale, în sensul celor menționate la art.1 și a semna actul adițional la Actul constitutiv al Asociației.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.8198/16.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea, Fîntînele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ


Prin Hotărârea nr. 130/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ s-a constituit în 7 aprilie 2008, membri fondatori fiind următoarele unități administrativ-teritoriale: Județul Mureș, Municipiile: Târnăveni, Sighișoara, Orașele: Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sângeorgiu de Pădure, Comunele: Acățari, Aluniș, Band, Ceuașu de Câmpie, Crăciunești, Cristești, Corunca, Daneș, Deda, Ernei, Gheorghe Doja, Gornești, Livezeni, Mădăraș, Pănet, Pogăceaua, Rîciu, Rușii Munți, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpetru de Cîmpie, Șincai, Orașul Cristuru Secuiesc - județul Harghita.
Ulterior înființării și înregistrării Asociației, în luna octombrie 2008, alte 9 unități administrativ-teritoriale au aderat la Asociație: municipiul Tîrgu Mureș, orașele Reghin și Ungheni, comunele Albești, Adămuș, Gănești, Ibănești, Sînpaul și Zau de Câmpie, iar în luna noiembrie 2008 s-a aprobat aderarea localităților Brâncovenești și Porumbeni (Harghita).
În cursul acestui an, un număr de 7 unități administrativ teritoriale au solicitat aderarea la Asociație, după cum urmează: comunele Băgaciu, Eremitu, Petelea și Săulia din județul Mureș; comunele Silivașu de Câmpie și Urmeniș din județul Bistrița și comuna Avrămești din județul Harghita.
Cu ocazia Adunării Generale a Asociației din data de 9 iunie a.c., localitățile Apold, Cucerdea, Fîntînele și Ogra din județul Mureș, au solicitat aderarea la Asociație. Prin dobândirea calității de membru ADI, aceste trei localități vor putea implementa proiectele PNDR privind extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, astfel încât acestea să fie în conformitate cu cerințele POS Mediu.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea, Fîntînele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

DIRECTOR,
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU,
Suciu Călin