R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 170
din 17 decembrie 2009
pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 2 din HCJ Mureș nr.41/29 aprilie 2009 privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Județean Mureș,
Analizând expunerea de motive a Direcției Economice nr.17359/17.XII.2009,
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice și a Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
Ținând seama de prevederile art.43, alin.(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.c), și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Termenul prevăzut la art.2 din HCJ Mureș nr.41/29 aprilie 2009 privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare, se prorogă cu 180 de zile.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice (Compartiment Patrimoniu și Biroul Financiar - Contabil) și operatorului regional S.C "Compania Aquaserv" S.A.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17359/17.XII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut de art.2 din HCJ Mureș nr.41/29 aprilie 2009 privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare


Prin HCJ nr.70/2008, contractele de concesiune privind exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, aflate în domeniul public al județului, au fost cesionate cu toate drepturile și obligațiile privind obiectul acestor contracte, către operatorul regional S.C "Compania Aquaserv"S.A.
Potrivit HCJM nr.41/2009, aceste contracte de concesiune și actele adiționale la acestea produceau efecte până la semnarea contractului unic de delegare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, dar nu mai mult de 31.12.2009.
Până în prezent nu au fost îndeplinite condițiile de semnare a contractului unic de delegare a serviciului județean de alimentare cu apă și de canalizare, întrucât actul constitutiv al operatorului regional S.C "Compania Aquaserv"S.A , avizat în AGA ADI AQUA INVEST MUREȘ în luna septembrie prin hotărârea nr.13, a fost modificat ulterior, de consiliul local Tg. Mureș prin hotărârea nr.374/2009.
Astfel, consiliul local a aprobat o completare la art.19,alin.(2) respectiv (4) cu privire la administrarea operatorului regional S.C "Compania Aquaserv"S.A., prin care anulează în mare parte prevederea cu privire la alegerea Consiliului de Administrație, încălcând una din condițiile prevăzute de art.31^1 din Legea 51/2006, cea referitoare la "Controlul similar" pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară trebuie să-l exercite asupra operatorului regional.
În forma impusă de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș, "Componența consiliului de administrație va respecta proporționalitatea capitalului social", consiliul de administrație format din cinci membri va fi compus din 4 reprezentanți ai municipiului și 1 reprezentant al celorlalți asociați, situație în care controlul direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice ale operatorului regional aparține municipiului Tîrgu Mureș, ceea ce este în contradicție cu regulile "in house" întrucât un principiu de bază al acestora este criteriul similitudinii transpus în OUG nr.13/2008 la art.32(2a), care prevede că "unitățile administrativ teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, în calitate de acționari ai operatorului regional, prin intermediul asociației exercită un control direct și au o influență dominantă asupra deciziilor strategice ale operatorului regional".
În AGA a asociației AQUA INVEST MUREȘ din 9 decembrie a fost analizată această problemă și nu s-a avizat modificarea actului constitutiv al operatorului regional în forma inițiată de Consiliul Local Tg.Mureș.
În actuala situație, municipiul Tîrgu Mureș trebuie să revină asupra acestor modificări.
În condițiile în care municipiul nu va reveni asupra modificărilor propuse în actul constitutiv, nu mai sunt îndeplinite condițiile de atribuire directă a contractelor de delegare a gestiunii prevăzute de art.31^1 din Legea 51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice.
Prin urmare, contractul unic de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nu poate fi semnat, iar termenul de valabilitate a contractelor de concesiune pentru asigurarea serviciului județean de alimentare cu apă și de canalizare expiră la 31 12.2009, în vederea asigurării continuității serviciului, propunem prorogare acestui termen cu 180 de zile, respectiv până la data de 30.06.2010.
Având în vedere cele prezentate, apreciind a fi în interesul județului asigurarea continuității serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare propunem deliberativului aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif