R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 6
din 29 ianuarie 2009
privind aprobarea actului adițional la contractul de cesiune încheiat între SC Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A, Consiliul Județean Mureș și S.C. Compania " AQUASERV" S.A, în baza HCJ nr.70/2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 19.480/18.XII.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare prevederile art.21^1 alin.(2) , din Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
Având în vedere prevederile art.1 din HCJ nr.70/2008 pentru aprobarea cesiunii contractelor de concesiune încheiate cu S.C. " Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A., privind exploatarea unor sisteme zonale de alimentare cu apă și de canalizare, către operatorul regional S.C. " Compania Aquaserv" S.A, în vederea realizării și eficientizării serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare,
În temeiul prevederilor art.91 alin (1) lit.c) și art.97 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă actul adițional la contractul de cesiune încheiat între SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A, Consiliul Județean Mureș și S.C. Compania " AQUASERV" S.A, în baza HCJ nr.70/2008, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emöke, cu semnarea Actului adițional la contractul de cesiune prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții ale Consiliului Județean , SC "Servicii și Utilități Rurale Mureș" S.A și operatorului regional S.C. "Compania Aquaserv" S.A Tîrgu Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.19.480/18.XII.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de cesiune încheiat între SC Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A, Consiliul Județean Mureș și S.C. Compania " AQUASERV" S.A, în baza HCJ nr.70/2008


Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr.70/29.05.2008 s-a aprobat cesionarea de către S.C "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A, a contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Județean Mureș și operatorul SC" Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A, către operatorul regional SC Compania " Aquaserv S.A.
Astfel, a fost cesionat Contractul nr.4992/1999, împreună cu actele adiționale, având ca obiect exploatarea principalelor sisteme de alimentare cu apă în sistem zonal la nivelul județului(Zona de Câmpie), precum și contractul 2S/2008, ce cuprinde sistemele de alimentare cu apă aflate în perioada de garanție:
- Sînpaul , cu localitățile:Sînpaul, Valea Izvoarelor și Chirileu
- Gornești, cu localitățile: Gornești și Periș;
Tot în perioada de garanție se află sistemul Eremitu, cu localitățile Eremitu, Cîmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni și sistemul Chiheru de Jos cu localitățile: Chiheru de Jos și Chiheru de Sus, sisteme care nu funcționau la data cesionării celorlalte contracte.
În prezent, sistemele sunt pregătite pentru a funcționa, astfel încât operatorul regional poate prelua spre exploatare sistemele respective, prin cesionarea de către SC " SURM" SA și a Contractului de concesiune nr.1S/2008, încheiat cu instituția noastră, având ca obiect sistemele Eremitu și Chiheru de Jos.
În consecință , se propune încheierea unui act adițional la contractul de cesiune încheiat în baza HCJ nr.70/2008, act adițional care să conțină prevederi cu privire la cesionarea de către S.C S.U.R.M. S.A, a contractului 1S/2008, către S.C. Compania " Aquaserv" S.A.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
  DIRECTOR,
Bartha Iosif