R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 123
din 24 septembrie 2009
privind aprobarea participării la "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate" și întocmirea dosarului de coordonare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul nr. 12789/18.09.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și Avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 9 și art. 14 din Ordinului Ministrului Mediului nr. 1090 din 13 august 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Mureș în calitate de coordonator în cadrul "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate".
Art. 2. Se aprobă înregistrarea, centralizarea și depunerea la Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul sesiunii de depunere, a dosarelor de finanțare primite de la solicitanții din aria de competență administrativ-teritorială a Consiliului Județean Mureș.
Art. 3. Se desemnează d-na Mureșan Codruța - consilier în cadrul Direcției Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, ca responsabil coordonator de proiecte. Acesta va colabora cu reprezentanții solicitanților și ai Administrația Fondului pentru Mediu pentru toate aspectele tehnico-economice și financiare implicate în desfășurarea proiectelor, pe întregul parcurs al derulării contractelor de finanțare.
Art. 4. (1) Consiliul Județean Mureș va încheia cu solicitanții ale căror proiecte vor fi aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu în vederea finanțării, prin Președintele Consiliului Județean Mureș, acorduri de asociere , urmând să adopte în acest sens hotărâri distincte pentru fiecare caz în parte.
(2) Acordurile de asociere menționate la alin (1) se vor constitui în anexă a hotărârilor consiliului județean și vor cuprinde condițiile concrete ale derulării proiectelor în raport cu condițiile impuse prin contractele de finanțare încheiate cu Administrația Fondului pentru Mediu.
Art. 5. Contractele de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu vor fi încheiate în termenul impus, potrivit cerințelor finanțatorului, sens în care se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș.
Art. 6. Consiliul Județean Mureș își asumă obligația de a întocmi documentațiile de achiziție publică, de a organiza și derula procedurile de achiziție publică și de a realiza lucrările în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.
Art. 7. Se aprobă întocmirea și depunerea dosarului de coordonare la Administrația Fondului pentru Mediu, în conformitate cu art. 14 din Ghidul de finanțare al "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.12789 /18.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea participării la "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate" și întocmirea dosarului de coordonare

Prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 1090/13 august 2009 a fost aprobat Ghidul de finanțare al Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, desfășurat în cadrul unei singure sesiuni de depunere a proiectelor în perioada 7 - 30 septembrie 2009.
Programul are drept scop îmbunătățirea calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite la nivel național, ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate, menținerea biodiversității și dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor.
Programul se aplică pe întreg teritoriu național, în zonele rurale și periurbane din extravilanul unităților administrativ-teritoriale. Categoriile de solicitanți eligibili cu personalitate juridică sunt: unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii) și asociații de proprietari de terenuri agricole, iar una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia pentru a beneficia de finanțare este să dețină în proprietate publică sau privată ori în administrare, după caz, terenul agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare, pe întreaga durată a implementării proiectului. În același timp solicitanții trebuie să dețină Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic aferente lucrărilor pentru care solicită finanțare.
Finanțarea Programului se realizează din Fondul pentru mediu, din sumele virate de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule. Aceasta se acordă prin modalitate nerambursabilă, în proporție de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect, la care se poate adauga eventuala contribuție proprie.
Suma alocată sesiunii de finanțare este de 100.250.000 lei, iar suma maximă care poate fi acordată unui coordonator în cadrul sesiunii de finanțare este de 5.000.000 lei.
Coordonarea programului este asigurată, la nivel județean, de către Consiliul Județean. Acesta va înregistra și centraliza dosarele de finanțare primite din partea solicitanților, care vor fi depuse împreună cu dosarul de coordonare la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, termenul limită în acest sens fiind 30 septembrie 2009.
Rolul coordonatorului în cadrul acestui Program constă în:
a) evaluarea și stabilirea necesităților și oportunității măsurilor de împădurire la nivel județean, precum și fundamentarea acestor măsuri în funcție de condițiile pedolitologice și climatice caracteristice zonei;
b) adoptarea hotărârii privind participarea la Program în condițiile prezentului ghid de finanțare și întocmirea dosarului de coordonare;
c) înregistrarea și centralizarea dosarelor de finanțare primite din partea solicitanților și depunerea acestora împreună cu dosarul de coordonare la sediul Autorității, în cadrul sesiunii de depunere;
d) informarea solicitantului cu privire la aprobarea sau respingerea finanțării;
e) adoptarea hotărârii de asociere cu solicitanții ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finanțării și încheierea acordului de asociere, anexă la hotărâre;
f) încheierea, în termenul prevăzut în cuprinsul prezentului ghid de finanțare, a contractului pentru finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;
g) întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;
h) colaborarea permanentă cu Autoritatea și titularii proiectelor, monitorizarea implementării, raportarea anuală a stadiului de execuție, precum și raportarea finalizării investițiilor.
Conform art. 9 din Ghidul de Finanțare a Programului, Consiliul Județean, pentru a obține rolul de coordonator al Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
a) are adoptată hotărârea privind participarea la Program, prin care și-a exprimat consimțământul cu privire la încheierea acordului de asociere cu solicitanții aflați pe raza sa de administrare teritorială în cazul aprobării finanțării proiectelor acestora, contractarea finanțării cu Autoritatea, întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;
b) are desemnat un reprezentant numit responsabil coordonator de proiecte, care va colabora cu reprezentanții solicitantului și ai Autorității pentru toate aspectele tehnico-economice și financiare implicate în desfășurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finanțare.

Prin adresa nr. 12290 din 10 septembrie 2009, transmisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Brașov, am fost informați asupra faptului că în județul Mureș au fost promovate un număr de 5 perimetre de reconstrucție ecologică pe terenuri agricole degradate, în vederea împăduririi suprafețelor neproductive și redarea acestora în circuitul economic, pentru care au fost de asemenea întocmite și aprobate fișele perimetrelor. Acestea sunt situate pe raza administrativ teritorială a comunelor Râciu (4 perimetre) și Sachiz (1 perimetru), autoritățile locale aferente, exprimându-și interesul de a depune solicitări de finanțare în cadrul acestui program
În acest sens propunem aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate", în calitate de coordonator la nivelul județului în conformitate cu cerințele Ghidului de Finanțare al Programului.

 

Văzut
p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Szabo Arpad
 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer