R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 168
din 26 noiembrie 2009
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției"Amenajare clădire - Teatru pentru copii și tineret Ariel"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15537 din 17.XI.2009 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Amenajare clădire - Teatru pentru copii și tineret Ariel", cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 7 812 105,00 lei din care C+M: 6 028 144,00 lei, echivalent cu 1 847 532,0 Euro din care C+M: 1 425 632,0 Euro (1 euro = 4,2284 lei, pentru data de 25.06.2009 comunicat de BNR.), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De realizarea investiției răspund conducerea Teatrului pentru copii și tineret Ariel și Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma