R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 30
din 24 martie 2009
privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în comitetul de coordonare a centrelor de permanență

Consiliului Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte nr.3516/18.III.2009, privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în comitetul de coordonare a centrelor de permanență, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1024/496/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă numirea doamnei Tanțoș Florentina, ca reprezentant al Consiliului Județean Mureș în comitetul de coordonare a centrelor de permanență.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde doamna Tanțoș Florentina.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.3516 din 18.III. 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectului de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în comitetul de coordonare a centrelor de permanență

Prin Ordinul nr.1024/496 din 22 mai 2008 al Ministerului Sănătății Publice și respectiv Ministerului Internelor și Reformei Administrative s-au aprobat Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
Centrele de permanență asigură continuitatea asistenței medicale primare a colectivităților locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie.
Potrivit art.36 din Ordinul nr.1024/496/2008 pentru coordonarea activității centrelor de permanență la nivelul fiecărui județ se constituie comitetul de coordonare a centrelor de permanență, format din reprezentanți ai autorității de sănătate publică, casei de asigurări de sănătate, serviciului de ambulanță județean, consiliilor județene și consiliilor locale, precum și ai centrelor de permanență, având următoarele atribuții:
- să identifice zonele în care se consideră necesară înființarea centrelor de permanență;
- să identifice spațiile în care se vor organiza centrele de permanență fixe și să stabilească responsabilitățile instituționale pentru asigurarea funcționalității acestora;
- să asigure coordonarea integrată a activității centrelor de permanență;
- să asigure monitorizarea și evaluarea activității centrelor de permanență;
- să elaboreze un plan de măsuri pentru susținerea bunei organizări și desfășurări a activității centrelor de permanență și să asigure implementarea acestuia;
- să își stabilească propriul regulament de organizare și funcționare, precum și procedurile specifice necesare realizării atribuțiilor proprii.
Atribuțiile consiliilor județene și consiliilor locale privind funcționarea centrelor de permanență, stabilite în art.41, sunt următoarele:
- să participe prin reprezentantul desemnat la activitățile comitetului de coordonare al centrelor de permanență;
- să asigure spațiile necesare desfășurării activității centrelor de permanență, acolo unde este cazul;
- să asigure personalul auxiliar, respectiv: îngrijitoare, paznic, statistician, registrator medical, după caz;
- să asigure dotarea minimală necesară funcționării centrelor de permanență, după caz;
- să asigure utilitățile necesare funcționării centrelor de permanență, după caz.
Menționăm că reprezentantul Consiliului Județean Mureș în comitetul de coordonare a centrelor de permanență nu beneficiază de remunerație pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.
Având în vedere cele de mai sus și adresa nr.2517/2009 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Mureș se propune din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, numirea funcționarului public care are ca atribuții principale analiza, verificarea și coordonarea din punct de vedere financiar a unităților medico-sociale din județul Mureș, ca reprezentant al Consiliului Județean Mureș în comitetul de coordonare a centrelor de permanență.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke
  ȘEF SERVICIU
Gâlea Elena