R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.85
din 25 iunie 2009
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 26 martie 2009, de aprobare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive nr. 8071 din 12. 06. 2009, a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, de completare și modificare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2009,
În baza prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și ale prevederilor art.87 alin. (1), (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă și modalitățile de finanțare, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederile art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/26 martie 2009 se modifică în conformitate cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menținerea numărului minim de 600 locuri de muncă anterior aprobat.
Art.2. Locurile de muncă comunicate ca disponibile și nerepartizate vor fi repartizate ulterior prin hotărârea a Consiliului Județean Mureș pe parcursul înregistrării solicitărilor în acest sens.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș și primăriilor din județ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE,
CONSILIERI PREȘEDINTE
Nr. 8071 din 12. 06. 2009
Dosar II/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 26 martie 2009, de aprobare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

Prin hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 26 martie 2009 a fost aprobat programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2009, cu un număr minim de 600 de locuri de muncă.
În conformitate cu prevederile art.87, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă și modalitățile de finanțare, odată cu aprobarea programelor de ocupare de către autoritățile administrației publice se împuternicește primarul să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenționate, pe lucrări și activități pentru dezvoltarea comunității locale respective, și să le distribuie angajatorilor care le organizează, după caz, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.
Întrucât au existat indicii cu privire la faptul că unele primării din județ nu au făcut angajări în limita numărului aprobat, cu adresa nr.6035/14.05.2009 s-a solicitat acestora să comunice stadiul de realizare a programului pentru anul în curs, precum și numărul de locuri neutilizate la care renunță, în vederea redistribuirii acestora pentru primăriile care au făcut solicitări de suplimentare și dispun de fondurile necesare pentru cofinanțare.
Mai este de menționat și faptului că la nivelul unor comune se derulează un volum mare de lucrări în folosul comunității: renovarea unor școli, grădinițe, reparații drumuri și poduri și șanțuri, alimentare cu apă etc. Astfel, unele primării din județ au solicitat modificarea acestei hotărâri în sensul suplimentării numărului anterior aprobat.
Întrucât până la acest moment există solicitări de suplimentare doar pentru o parte dintre locurile de muncă comunicate ca disponibile, prin anexa la prezenta hotărâre se acoperă aceste solicitări, urmând ca locurile de muncă rămase disponibile să se repartizeze ulterior printr-o nouă hotărâre a Consiliului Județean Mureș.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 26 martie 2009, de aprobare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

ȘEF SERVICIU,
Elena Gâlea