R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 162
din 26 noiembrie 2009
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, prin includerea obiectivelor:
"Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin"
"Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.24959/06.10.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind necesitatea completării Strategiei Județene a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe perioada 2008-2011,
Având în vedere Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului aprobată prin H.G. nr. 1434/2004, avizele comisiilor de specialitate, precum și Hotărârea nr.11/17.11.2009 a Colegiului Director al DGASPC Mureș,
În temeiul alin. (1), lit."d" coroborat cu alin.5, lit."a", pct.2 al art.91, precum și al art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

hotărăște :

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Modificările vizează actualizarea Strategiei prin includerea următoarelor obiective:
  "Înființare Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin";
  "Înființare Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș".
Art.III. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează aparatul propriul al Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma