Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 28 ianuarie 2010

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Moldovan Horațiu Remus

Hotarirea nr. 2
din 28 ianuarie 2010

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pop Aurel Mircea

Hotarirea nr. 3
din 28 ianuarie 2010

privind darea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, str.Castelului, nr.12, către Preventoriul TBC Gornești

Hotarirea nr. 4
din 28 ianuarie 2010

privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

Hotarirea nr. 5
din 28 ianuarie 2010

pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr.1609/2009

Hotarirea nr. 6
din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea transmiterii drumului județean DJ 151 Luduș (DN 15) - Sărmașu - Sărmășel Gară (DN 16) - lim. jud. Bistrița Năsăud , km 0+000- 45+810, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și încadrarea acestuia în categoria drumurilor naționale

Hotarirea nr. 7
din 28 ianuarie 2010

privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 22 februarie 2010

Hotarirea nr. 8
din 28 ianuarie 2010

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.152/29 oct.2009 privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 9
din 28 ianuarie 2010

privind închiderea Centrului de Plasament nr.8, situat în municipiul Reghin, str. Castelului nr.12, județul Mureș și înființarea Complexului de case de tip familial Reghin-Petelea ca serviciu funcțional fără personalitate juridică în subordinea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul DGASPC MUREȘ

Hotarirea nr. 10
din 28 ianuarie 2010

privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituție de asistență socială fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 11
din 28 ianuarie 2010

privind modificarea Structurii organizatorice, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 12
din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș"

Hotarirea nr. 13
din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică "Primula" Brâncovenești

Hotarirea nr. 14
din 28 ianuarie 2010

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ilieș Ioan, director la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și numirea în această funcție, prin transfer în interesul serviciului, a doamnei Sava Codruța

Hotarirea nr. 15
din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș"

Hotarirea nr. 16
din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2010

Hotarirea nr. 17
din 28 ianuarie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 18
din 28 ianuarie 2010

privind abrogarea Anexei nr. 6 la HCJM nr. 27 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

Hotarirea nr. 19
din 8 februarie 2010

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2010

Hotarirea nr. 20
din 25 februarie 2010

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotarirea nr. 21
din 25 februarie 2010

pentru modificarea Anexei la HCJ nr. 42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 22
din 25 februarie 2010

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș, pe anul 2009

Hotarirea nr. 23
din 25 februarie 2010

privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Drum de acces la depozitul ecologic zonal - Sînpaul"

Hotarirea nr. 24
din 25 februarie 2010

privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Hotarirea nr. 25
din 25 februarie 2010

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Mureș

Hotarirea nr. 26
din 25 februarie 2010

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

Hotarirea nr. 27
din 25 februarie 2010

privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș", a cofinanțării acestuia și a planului anual de evoluție a taxelor

Hotarirea nr. 28
din 25 februarie 2010

privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș" cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

Hotarirea nr. 29
din 25 februarie 2010

privind asocierea Județului Mureș, cu Comuna Râciu, în vederea implementării proiectului "Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Județul Mureș - perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului - Cetăgău - 113,77 ha" finanțat din Fondul pentru Mediu în cadrul "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"

Hotarirea nr. 30
din 25 februarie 2010

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a III-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2010"

Hotarirea nr. 31
din 25 februarie 2010

pentru aprobarea participării Consiliul Județean Mureș alături de SC "CHRONOS CONSULTING" SRL, la organizarea unei manifestări internaționale în cadrul programului Ziua ecologică "Orașe curate"

Hotarirea nr. 32
din 25 februarie 2010

pentru aprobarea participării Consiliul Județean Mureș la programul "Bienala de Grafică 2010"

Hotarirea nr. 33
din 25 februarie 2010

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la "RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 34
din 25 februarie 2010

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

Hotarirea nr. 35
din 25 februarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localității Sînpetru de Cîmpie, județul Mureș" și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

Hotarirea nr. 36
din 25 februarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii, Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 37
din 25 februarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere și mansardare clădire depozite la Muzeul de Științele Naturii"

Hotarirea nr. 38
din 25 februarie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 39
din 25 martie 2010

privind modificarea componenței comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.85/2008

Hotarirea nr. 40
din 25 martie 2010

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Hulpuș Ioan

Hotarirea nr. 41
din 25 martie 2010

privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mașca Aurelia

Hotarirea nr. 42
din 25 martie 2010

privind acceptarea unei donații

Hotarirea nr. 43
din 25 martie 2010

privind modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/25.02.2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

Hotarirea nr. 44
din 25 martie 2010

pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", în anul 2010

Hotarirea nr. 45
din 25 martie 2010

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Hotarirea nr. 46
din 25 martie 2010

privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș pentru anul 2010 în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

Hotarirea nr. 47
din 25 martie 2010

pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

Hotarirea nr. 48
din 25 martie 2010

privind susținerea unor programe de investiții în domeniul apa/apă uzată

Hotarirea nr. 49
din 25 martie 2010

privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Hotarirea nr. 50
din 25 martie 2010

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.15/28.01.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș"

Hotarirea nr. 51
din 25 martie 2010

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 52
din 25 martie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 53
din 29 aprilie 2010

privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

Hotarirea nr. 54
din 29 aprilie 2010

privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș"

Hotarirea nr. 55
din 29 aprilie 2010

privind completarea Listei Anexă nr.1/a la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.01.2009, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 56
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea redevenței aferente spațiului din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2, ce face obiectul Contractului de concesiune nr.2397/2005

Hotarirea nr. 57
din 29 aprilie 2010

privind administrarea unor spații din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2, proprietate publică a județului Mureș

Hotarirea nr. 58
din 29 aprilie 2010

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A, privind administrarea societății

Hotarirea nr. 59
din 29 aprilie 2010

privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al județului, în domeniul privat, în vederea casării acestora

Hotarirea nr. 60
din 29 aprilie 2010

privind modificarea HCJ nr.26/2010 de aprobare a bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

Hotarirea nr. 61
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la R.A "Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș" pe anul 2010

Hotarirea nr. 62
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2010 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 63
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a X-a ediții a Proiectului "CARAVANA BICICLETA"

Hotarirea nr. 64
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 65
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010, pentru directorii SC "Parc Industrial Mureș" SA și R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 66
din 29 aprilie 2010

pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Școlii de Arte Târgu Mureș

Hotarirea nr. 67
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 68
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 69
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 70
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 71
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 72
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 73
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin ca instituție de asistență socială, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 74
din 29 aprilie 2010

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 75
din 29 aprilie 2010

privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în urma înființării Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Călugăreni, Centrului de îngrijire și asistență Căpușul de Câmpie, Centrului de îngrijire și asistență Glodeni, Centrului de îngrijire și asistență Reghin, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Reghin, Centrului de îngrijire și asistență Lunca Mureșului și Centrului de îngrijire și asistență Sighișoara ca structuri cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 76
din 29 aprilie 2010

aprobarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008 - 2011, aprobată prin Hotărârea nr. 49/2008, cu modificările și completările ulterioare a Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 77
din 29 aprilie 2010

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotarirea nr. 78
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozițiilor - târguri agrozootehnice de către Camera Agricolă Județeană Mureș și a Calendarului expozițiilor în anul 2010

Hotarirea nr. 79
din 29 aprilie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amenajare și reabilitare pentru conversie spațiu, din spațiu hotelier în spațiu administrativ"

Hotarirea nr. 80
din 29 aprilie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 81
din 27 mai 2010

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Trebely, nr.7

Hotarirea nr. 82
din 27 mai 2010

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2009

Hotarirea nr. 83
din 27 mai 2010

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate

Hotarirea nr. 84
din 27 mai 2010

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/ beneficiar al serviciilor sociale oferite prin intermediul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiente neuropsihiatrice Sighișoara

Hotarirea nr. 85
din 27 mai 2010

privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea unui serviciu public de interes județean

Hotarirea nr. 86
din 27 mai 2010

pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș

Hotarirea nr. 87
din 27 mai 2010

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Alimentare cu energie electrică la amplasamentul depozitului zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, județul Mureș"

Hotarirea nr. 88
din 27 mai 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 89
din 24 iunie 2010

privind numirea doamnei Gușatu Ileana în funcția publică de conducere de director executiv la Camera Agricolă Județeană Mureș

Hotarirea nr. 90
din 24 iunie 2010

privind închirierea unor spații din imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

Hotarirea nr. 91
din 24 iunie 2010

pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 92
din 24 iunie 2010

privind modificarea și completarea HCJ nr.26/2010, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 93
din 24 iunie 2010

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Hotarirea nr. 94
din 24 iunie 2010

privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

Hotarirea nr. 95
din 24 iunie 2010

privind constituirea consiliului de administrație la unele unități sanitare publice

Hotarirea nr. 96
din 24 iunie 2010

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. "Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 97
din 24 iunie 2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Hotarirea nr. 98
din 24 iunie 2010

pentru stabilirea unor măsuri referitoare la managementul Școlii de Arte

Hotarirea nr. 99
din 24 iunie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Montare ascensor și amenajări interioare" la Palatul Culturii din Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 100
din 24 iunie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 101
din 29 iulie 2010

privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu S.C. E.ON GAZ Distribuție S.A., în vederea realizării lucrărilor de extindere a conductelor de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea amplasamentului "Parc auto pentru sporturi cu motor"

Hotarirea nr. 102
din 29 iulie 2010

pentru aprobarea Planului de restructurare/închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap din județul Mureș

Hotarirea nr. 103
din 29 iulie 2010

privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 104
din 29 iulie 2010

aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș

Hotarirea nr. 105
din 29 iulie 2010

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Pod de beton armat peste Valea Șaeș pe DJ 106 lim. jud. Sibiu - Apold-Sighișoara (DN 13) km 87+164, județul Mureș''

Hotarirea nr. 106
din 29 iulie 2010

privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "REORGANIZARE FLUXURI CU EXTINDERE AEROGARA INTERNA PENTRU ZBORURI NON-SCHENGEN LA R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ"

Hotarirea nr. 107
din 29 iulie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 108
din 12 august 2010

privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația EcoAssist, în vederea implementării proiectului "Let's Do It, Romania!"

Hotarirea nr. 109
din 12 august 2010

privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010

Hotarirea nr. 110
din 12 august 2010

privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 111
din 12 august 2010

privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 112
din 12 august 2010

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș

Hotarirea nr. 113
din 12 august 2010

privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean și aprobarea structurii organizatorice și statului de funcții ale acestei instituții

Hotarirea nr. 114
din 12 august 2010

privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, precum și a Serviciului public județean SALVAMONT-SALVASPEO

Hotarirea nr. 115
din 12 august 2010

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Hotarirea nr. 116
din 26 august 2010

privind modificarea anexelor la HCJM nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, și HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, precum și a Serviciului public județean SALVAMONT-SALVASPEO

Hotarirea nr. 117
din 26 august 2010

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Hotarirea nr. 118
din 26 august 2010

pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Hotarirea nr. 119
din 26 august 2010

privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Mărășești, nr.13

Hotarirea nr. 120
din 26 august 2010

pentru stabilirea finanțării Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică și ale Centrelor de Îngrijire și Asistență înființate în baza Hotărârilor Consiliului Județean nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 din anul 2010

Hotarirea nr. 121
din 26 august 2010

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Hotarirea nr. 122
din 26 august 2010

privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2009 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Hotarirea nr. 123
din 26 august 2010

privind modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Mureș

Hotarirea nr. 124
din 26 august 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 125
din 30 septembrie 2010

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 126
din 30 septembrie 2010

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Hotarirea nr. 127
din 30 septembrie 2010

privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2011

Hotarirea nr. 128
din 30 septembrie 2010

pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate

Hotarirea nr. 129
din 30 septembrie 2010

privind aprobarea asocierii între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Cluj în vederea achiziționării în comun de servicii de consultanță

Hotarirea nr. 130
din 30 septembrie 2010

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Hotarirea nr. 131
din 30 septembrie 2010

privind aprobarea participării Bibliotecii Județene Mureș în cadrul Programului "American Corners", derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii

Hotarirea nr. 132
din 30 septembrie 2010

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Club Sportiv "Olympikus", în vederea organizării celei de-a patra ediții a Cupei Olympikus

Hotarirea nr. 133
din 30 septembrie 2010

privind actualizarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele 1, 4 și 5 la protocoalele de predare - preluare aprobate prin HCJ 94/2010

Hotarirea nr. 134
din 30 septembrie 2010

privind constituirea comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile pentru ocuparea funcției de manager la spitalele publice de interes județean

Hotarirea nr. 135
din 30 septembrie 2010

pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

Hotarirea nr. 136
din 30 septembrie 2010

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 137
din 30 septembrie 2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 138
din 30 septembrie 2010

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2011

Hotarirea nr. 139
din 30 septembrie 2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș

Hotarirea nr. 140
din 30 septembrie 2010

privind modificarea arondării actuale a cinci localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

Hotarirea nr. 141
din 30 septembrie 2010

privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011

Hotarirea nr. 142
din 30 septembrie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat "Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu"

Hotarirea nr. 143
din 30 septembrie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 144
din 28 octombrie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare curte interioară și împrejmuire" la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 145
din 28 octombrie 2010

privind modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Hotarirea nr. 146
din 28 octombrie 2010

privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

Hotarirea nr. 147
din 28 octombrie 2010

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2011

Hotarirea nr. 148
din 28 octombrie 2010

privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 149
din 28 octombrie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 150
din 25 noiembrie 2010

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Achim Marcela

Hotarirea nr. 151
din 25 noiembrie 2010

privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Roatiș Chețan Ana Daniela

Hotarirea nr. 152
din 25 noiembrie 2010

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Hotarirea nr. 153
din 25 noiembrie 2010

privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S. A

Hotarirea nr. 154
din 25 noiembrie 2010

privind aprobarea listei de investiții prioritare și a planului de finanțare în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș"

Hotarirea nr. 155
din 25 noiembrie 2010

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a co-finanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș''

Hotarirea nr. 156
din 25 noiembrie 2010

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă de canalizare

Hotarirea nr. 157
din 25 noiembrie 2010

privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 29 noiembrie 2010

Hotarirea nr. 158
din 25 noiembrie 2010

privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

Hotarirea nr. 159
din 25 noiembrie 2010

privind încuviințarea aderării comunelor Bogata, Glodeni și Solovăstru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 160
din 25 noiembrie 2010

privind modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Hotarirea nr. 161
din 25 noiembrie 2010

pentru modificarea anexei 2 la HCJM nr.110/12.08.2010 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 162
din 25 noiembrie 2010

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2011

Hotarirea nr. 163
din 25 noiembrie 2010

privind modificarea anexei la HCJM nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, precum și a anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 164
din 25 noiembrie 2010

pentru stabilirea unor măsuri privind managementul Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", instituție publică de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 165
din 25 noiembrie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 166
din 16 decembrie 2010

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Hotarirea nr. 167
din 16 decembrie 2010

privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

Hotarirea nr. 168
din 16 decembrie 2010

privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș, în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 169
din 16 decembrie 2010

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 170
din 16 decembrie 2010

privind darea în administrarea R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" a unor imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș

Hotarirea nr. 171
din 16 decembrie 2010

privind aprobarea unor taxe ale consiliului județean, pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului consiliului județean

Hotarirea nr. 172
din 16 decembrie 2010

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Hotarirea nr. 173
din 16 decembrie 2010

privind solicitarea adresată Guvernului României, pentru desființarea Preventoriului TBC Copii Gornești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș

Hotarirea nr. 174
din 16 decembrie 2010

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Semaforizare intersecție Sâncraiu de Mureș"

Hotarirea nr. 175
din 16 decembrie 2010

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 176
din 16 decembrie 2010

privind aprobarea cofinanțării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș"

Hotarirea nr. 177
din 16 decembrie 2010

privind menținerea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

Hotarirea nr. 178
din 16 decembrie 2010

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

Hotarirea nr. 179
din 16 decembrie 2010

privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 180
din 16 decembrie 2010

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș