R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 11
din 29 ianuarie 2009
privind aprobarea aderării Județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 596 din 23.01.2009 a Președintelui Consiliului Județean Mureș precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(6), lit."c" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul, art. 97, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea Județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente".
Art.2. Se însușește Actul constitutiv și Statutul Asociației "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente", cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă contribuția Județului Mureș la patrimoniul Asociației prin achitarea cotizației stabilită anual prin hotărârea Adunării Generale a asociaților și a taxei de înscriere în cuantum de 150 lei.
Art.4. Se împuternicește dl. Szabó Árpád să reprezinte Județul Mureș în Adunarea Generală a Asociației "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente".
Art.5. Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte și Asociației "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.596/23.01.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea aderării Județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente"


Asociația "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente"" s-a constituit la data de 19 august 2002, din inițiativa a unsprezece autorități ale administrației publice locale: Miercurea Nirajului, Hodoșa, Acățari, Vărgata, Măgherani, Gălești, Păsăreni, Crăciunești, Gh.Doja, Livezeni, Eremitu, având ca scop principal al activității sale reprezentarea intereselor comune ale localităților membre, întocmirea de studii și proiecte pentru prevenirea dezastrelor naturale, participarea la programe de dezvoltare regională, sprijinirea dezvoltării infrastructurii, a agroturismului din zonă, stabilirea de contacte cu organizații similare din țară și din străinătate.
Având în vedere scopul și obiectul de activitate, aderarea Județului Mureș la Asociația "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente"" ar facilita realizarea programelor comune de dezvoltare locală, regională și județeană, iar implicarea autorității publice județene ar contribui la dezvoltarea relațiilor reciproce, interinstituționale, susținerea intereselor comune în dezvoltarea durabilă, modernizarea și optimizarea activităților socio-economice specifice, în funcție de necesitățile existente la nivel local și județean, precum și la elaborarea și implementarea în comun a unor proiecte, pentru realizarea obiectivelor specifice asociației.
Potrivit art.27 din Statutul Asociației, autoritatea publică județeană, va achita o taxa de înscriere în cuantum de 150 lei, urmând să contribuie la patrimoniul Asociației prin achitarea cotizației stabilită anual prin hotărârea Adunării Generale a asociaților.
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(6), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
Față de cele mai sus arătate, propunem aderarea Județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente"" potrivit proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke
 

SECRETAR,
Paul Cosma