R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 21
din 26 februarie 2009
privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2330 din 23 februarie 2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte cu privire la aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2009 și numărul de locuri de muncă transmise de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile de stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, cu un număr de 600 locuri de muncă pentru anul 2009, repartizate pe consiliile locale municipale, orășenești și comunale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicesc primarii să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenționate, pe lucrări și activități pentru dezvoltarea comunității locale respective și să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 2330/23.02.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în secțiunea a 3-a, art. 77-79, reglementează stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor prin subvenționarea locurilor de muncă, astfel se pot subvenționa cheltuielile cu forța de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru dezvoltarea comunităților locale. Subvențiile se acordă la solicitarea autorităților locale, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată din rândul șomerilor.
Cuantumul lunar al subvenției acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor este:
a) în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referință;
b) în perioada 1 noiembrie - 31 martie, valoarea indicatorului social de referință, la care se adaugă contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia. Indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestațiile bănești, cu excepția indemnizației de șomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj, cât și în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum și a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă.
Valoarea indicatorului social de referință este în sumă de 500 lei, conform O.U.G. Nr. 126 din 8 octombrie 2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile de stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare, și instrucțiunile de implementare a acestora, prevede faptul că programul de ocupare temporară a forței de muncă se întocmește anual de agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se prezintă, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și la consiliile județene, ca autorități publice deliberative din localitățile și județele pentru care acestea au fost elaborate. Programul de ocupare al autorităților locale însumează pentru anul 2009 un necesar de 912 locuri de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, ne-a transmis numărul de 600 locuri de muncă propus în planul de ocupare pentru anul 2009, număr de locuri de muncă ce a fost repartizat pe municipii, orașe și comune, conform anexei la hotărârea alăturată, hotărâre ce aduce spre aprobare și propunerea de împuternicire a primarilor de a repartiza în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenționate pentru dezvoltarea comunității locale respective, și posibilitatea de a le distribui angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.
Pentru fundamentarea repartizării numărului de locuri de muncă pe municipii, orașe și comune, s-au avut în vedere numărul de locuri de muncă ocupate în anul 2008 conform contractelor încheiate de către municipii, orașe și comune precum și solicitările acestora pentru anul 2009.
În baza celor de mai sus, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat și anexa.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

ȘEF SERVICIU,
Elena Gâlea