R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 38
din 29 aprilie 2009
privind aprobarea solicitărilor adresate CL Sânpaul și CL Ogra pentru transmiterea unor parcele de teren în suprafață totală de 11,24 ha din domeniul public al comunei Sânpaul și al comunei Ogra în domeniul public al județului Mureș, pentru realizarea depozitului ecologic zonal clasa "B" și instalației TMB în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 5238 din 23.IV.2009 prezentată de Compartimentul Protecția Mediului al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 7, lit. "e" și art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul art. 91 alin. (1), lit. "c" și ale art. 97, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se solicită Consiliului Local Sânpaul trecerea imobilului-teren în suprafață totală de 1,88 ha, situat în localitatea Sânpaul (compus din parcelele cadastrale nr. F 956 în suprafață de 1,16 ha și F 957 în suprafață de 0,72 ha), din domeniul public al comunei Sânpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Se solicită Consiliului Local Ogra trecerea imobilului-teren în suprafață totală de 9,36 ha, situat în localitatea Ogra (parcela cadastrală nr. PS 897) din domeniul public al comunei Ogra în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Datele de identificare ale imobilelor menționate la art. 1 și art. 2 sunt cuprinse în Planurile cadastrale și Listele de evidență cadastrală ale comunelor Sânpaul și Ogra, anexe la prezenta hotărâre și parte integrantă din aceasta.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Sânpaul, Consiliului Local Ogra precum și Instituției Arhitectului-Șef al județului Mureș, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabo Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
Implementare Proiecte
Nr. 5238/23.IV./2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitărilor adresate CL Sânpaul și CL Ogra pentru transmiterea unor parcele de teren în suprafață totală de 11,24 ha din domeniul public al comunei Sânpaul și al comunei Ogra în domeniul public al județului Mureș, pentru realizarea depozitului ecologic zonal clasa "B"și instalației TMB în cadrul proiectului "Sistem Integratde Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș"

Prin HCJM nr. 139/20.10.2008 s-a cuprins în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș imobilul - teren în suprafață de 31,14 ha (transmis de Consiliul Local Sânpaul prin HCL nr. 36/13.10.2008) destinat realizării depozitului ecologic zonal de deșeuri clasa "B" și a ubei instalații de tratare mecano-biologice, în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș".

Conform specificațiilor tehnice ale proiectului, depozitul zonal de la Sânpaul trebuie să aibă o capacitate totală de depozitare de 4 milioane de mc, compusă din patru celule de depozitare care vor fi realizate succesiv, iar instalația TMB va trebui să asigure tratarea a 120.000 tone deșeuri/an (extinderea capacității de tratare de la 65.000 tone/an - faza I, anul 2013 la 120.000 tone/an - faza II, anul 2016).

În cadrul procesului de elaborare a proiectului tehnic de execuție a obiectivelor de investiții mai sus menționate, proiectanții au constatat faptul că datorită configurației specifice a terenului nu se pot proiecta pe suprafața existentă toate componentele depozitului zonal și ale instalației TMB (aferente atât primei etape de execuție cât și fazelor de extindere ulterioare), solicitând o suplimentare a suprafeței de teren existente cu aproximativ 10 ha.

În acest sens, în vederea extinderii suprafeței de teren necesare construirii tuturor obiectivelor depozitului zonal și instalației TMB, au fost identificate în vecinătatea actualului amplasament, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș, încă trei parcele de teren, în suprafață totală de 11,24 ha, aflate pe teritoriul administrativ al comunelor Sânpaul și Ogra. Conform Planului cadastral și Listelor de evidență cadastrală al celor două comune (prezentate în anexă), două dintre parcele (respectiv F 956 în suprafață de 1,16 ha și F 957 în suprafață de 0,72 ha) sunt situate pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul, iar o parcelă (PS 897 în suprafață de 9,36 ha) este situată pe teritoriul administrativ al comunei Ogra.

Având în vedere faptul că pentru aprobarea finanțării proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș"de către Comisia Europeană, este necesar ca beneficiarul proiectului să facă dovada existenței terenului necesar realizării tuturor investițiilor necesare, astfel încât să se poată demonstra că se poate asigura eliminarea și tratarea deșeurilor provenite din județul Mureș pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani,

Propunem Consiliului Județean Mureș aprobarea solicitării adresate CL Sânpaul privind transmiterea parcelelor nr. F 956 (1,16 ha) și F 957 (0,72 ha) din domeniul public al comunei Sânpaul în domeniul public al județului Mureș, precum și aprobarea solicitării adresate CL Ogra privind transmiterea parcelei nr. PS 897 (9,36 ha) din domeniul public al comunei Ogra în domeniul public al județului Mureș, conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

p. PREȘEDINTE,
Szabo Arpad
VICEPREȘEDINTE

  DIRECTOR EXECUTIV DDRIP,
Bățaga Valer