R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 156
din 26 noiembrie 2009
privind acordul pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul "Cercetare avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare"(TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive a Direcției Economice nr. 16.024/20.XI.2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile art.1 alin.(5) din OG nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, ale HCJ nr.34/2003 privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public al județului conform HG nr.867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.(c) și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă derularea în imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul "Cercetare avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare"(TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Arhitectului-Șef al județului și Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș (IBCv), care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 16024/20.XI.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind acordul pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul "Cercetare avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare"(TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș


Prin adresa nr. 4664/2009, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș(IBCv Tîrgu Mureș) s-a adresat Consiliului județean , solicitând acordul privind derularea în imobilul din str.Gh.Marinescu, nr.50, unde își desfășoară activitatea IBCv precum și Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, a proiectului de cercetare din competiția POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 NCS, cu titlul " Cercetare avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare", acronim TRANSCORD.
Valoarea devizului general al proiectului este estimat la 35.376.682lei (8.249.005 EUR), reprezentând în proporție de 98,8% dotări cu echipamente medicale de înaltă performanță.
Întrucât prin HG nr.174/1995 privind reorganizarea unor unități sanitare și HG nr.1106/2002 pentru declararea unor unități sanitare de interes național, Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș a fost reorganizat ca instituție de interes național, cu sediul în imobilul ce aparține domeniului public al județului, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.50. având un Protocol de folosință a spațiilor încheiat cu administratorul imobilului Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, pentru derularea proiectului este necesar acordul proprietarului, prin hotărâre de consiliu județean.
Față de cele prezentate mai sus, ținând cont de faptul că fondurile structurale care se intenționează a fi atrase prin proiect sunt de importanță majoră pentru dezvoltarea IBCv Tîrgu Mureș precum și a Centrului medical și universitar Tîrgu Mureș, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád