R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 14
din 29 ianuarie 2009
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu-Mureș, în vederea organizării celei de-a XVI-a ediție a Sesiunii Științifice Studențești

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 901/23.I.2009 a Direcției Economice pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a XVI-a ediție a Sesiunii Științifice Studențești, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin (6), litera "a" și ale art.97, alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu-Mureș, în vederea organizării celei de-a XVI-a ediție a Sesiunii Științifice Studențești, în condițiile prevăzute în convenția cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Administrației Palatului Culturii care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și Asociației Studenților Maghiari din Tîrgu-Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.901/23.I.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu-Mureș, în vederea organizării celei de-a XVI-a ediție a Sesiunii Științifice Studențești

Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu-Mureș, organizează cea de-a XVI-a ediție a Sesiunii Științifice Studențești care va avea loc în Tîrgu - Mureș, în perioada 26 - 29 martie 2009.
La ediția din acest an vor participa un număr de 300 de studenți din România și Ungaria, alături de 13 profesori universitari, reprezentanți de onoare ai orașelor Tîrgu-Mureș, Oradea, Timișoara, Budapesta și Pécs.
Având în vedere atenția și semnificația acordată acestei manifestări demonstrată prin cele cincisprezece ediții anterioare ale Sesiunii Științifice Studențești care au subliniat viabilitatea acesteia și importanța dobândită prin activitățile de cercetare științifică în domeniul medicinii, stomatologiei și farmaciei, Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu-Mureș prin adresa nr.18005/25.11.2008 a solicitat Consiliului Județean sprijinul în organizarea evenimentului prezentat prin folosința gratuită pe durata Sesiunii Științifice a Sălii Mari, Sălii Mici și a holului Palatului Culturii din Tîrgu-Mureș.
Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificările ulterioare, consiliile județene pot încheia convenții de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.
Având în vedere posibilitatea de promovare cu ocazia Sesiunii Științifice Studențești a patrimoniului cultural și a potențialului turistic al județului în rândul tinerilor români și maghiari și nu numai, propunem participarea Consiliului Județean la realizarea acestui eveniment cultural.
În acest sens, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat și convenția de cooperare care face parte integrantă din acesta.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád