R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 48
din 29 aprilie 2009
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 5277 din 23.04.2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederilor art.17, alin.2 și 3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborat cu prevederile art.7 și art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 2/2009 a Consiliului Județean Mureș, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Alexandru Petru Frătean,
Luând în considerare adresa nr. 5301/D VI/2009 a Instituției Prefectului - Județul Mureș privind desemnarea unei persoane care să facă parte din ATOP Mureș, ca membru cu drepturi depline,
În temeiul prevederilor art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se constată încetarea de drept a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș a domnului Bárczi Gyözö István.
Art.2. Se desemnează pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș domnul consilier județean Tiberiu Ferenț, în locul domnului Alexandru Petru Frătean.
Art.3. Se validează ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș domnii:
- Valentin Precup - subprefect, Instituția Prefectului - Județul Mureș
- Tiberiu Ferenț - consilier județean, Consiliul Județean Mureș.
Art.4. Hotărârea Consiliului Județean nr. 145/2008 se modifică corespunzător.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art. 3, Autorității Teritoriale de Ordine Publică și Instituției Prefectului - Județul Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 5277/23.04.2009
Dosar IV C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș


În temeiul prevederilor art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Consiliul Județean Mureș a validat prin Hotărârea nr.145/2008 componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș.
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.248/2009 privind aplicarea mobilității pentru domnul Bárczi Gyözö István din funcția publică de subprefect al județului Mureș în funcția publică de inspector guvernamental,
În baza Hotărârii Guvernului nr. 249/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Mureș de către domnul Valentin Precup,
Văzând adresa nr. 5301/D VI/2009 a Instituției Prefectului - Județul Mureș privind desemnarea domnului Valentin Precup să facă parte din ATOP Mureș, ca membru cu drepturi depline și adresa nr. 50.035/2009 a ATOP Mureș prin care solicită desemnarea unui consilier județean care să facă parte ca membru în ATOP Mureș în locul domnului Alexandru Petru Frătean,
Potrivit Hotărârii nr. 2/2009 a Consiliului Județean Mureș, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Alexandru Petru Frătean, ca urmare a demisiei sale din funcția de consilier județean și a declarării vacante a locului acestuia în ATOP Mureș, propunem desemnarea și validarea domnului consilier județean ______________ în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș.
Ca urmare a celor menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/2008 privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică se va modifica în mod corespunzător.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád