R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 37
din 29 aprilie 2009
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2009


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", Expunerea de motive nr.5552/28.04.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.616/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici,
Luând în considerare prevederile art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei, aprobat prin HCJ nr.37/1997, precum și prevederile HCJ nr.26/24.032009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș, pentru anul 2009, precum și dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art. 91 lit.d) și 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri ale veniturilor proprii aprobate, inclusiv cele realizate din taxa de securitate, transferurile către Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" din bugetul Consiliului Județean Mureș aferent activității curente se vor diminua cu valoarea depășirilor realizate.
Art.3. Conducerea Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" răspunde de execuția bugetului aprobat în limita și cu respectarea dispozițiilor legale.
Art.4. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde directorul Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tg.Mureș".
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tg.Mureș".

 

p. PREȘEDINTE
Szabo Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.5552/28.04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Târgu Mureș", pe anul 2009

Regia Autonomă "Aeroportul Târgu Mureș" prezintă spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.616/4.052000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici.

Bugetul Regiei Autonome "Aeroportul Târgu Mureș" pentru anul 2009 asigură cheltuielile de funcționare ale regiei, nivelul transferurilor de la bugetul județului fiind aprobat prin HCJ nr.26/24.03.2009, în sumă de 3.800.000 lei la care se adaugă suma de 900.000 lei ce va fi supus aprobării, astfel încât veniturile totale prezintă următoarea structură:

Veniturile totale sunt în valoare de 7.200.000 lei, din care :
- venituri proprii 2.500.000 lei, din care:
- venituri din taxa de securitate 340.200 lei
- transferuri de la bugetul Consiliului Județean 4.700.000 lei

Veniturile proprii corespund unui grad de autofinanțare mai mare comparativ cu anul precedent, respectiv, de 36% față de 30,0% înregistrat în 2008.
Cheltuielile curente , programate egale cu veniturile asigură acoperirea cheltuielilor cu salariile conform legii și celelalte cheltuieli de funcționare ale regiei.
Sursele de finanțare a investițiilor în sumă totală de 11.701.960 lei sunt mai mici față de anul precedent când s-a înregistrat suma de 16.834.290 lei și se compun din : alocații de la bugetul Consiliului Județean în valoare de 11.164.905 lei conf.HCJ nr.26/2009 și surse proprii în valoare de 537.055 lei care reprezintă rambursări credite.
Principalele obiective de investiții pentru care s-au asigurat surse de finanțare sunt lucrările în continuare, și anume " Extindere platforme și cale de rulare " cu suma de 5.747.000 lei , " Reorganizare fluxuri aerogară " cu suma de 1.282.000 lei, și altele conform Programului de Investiții aprobat în Anexa nr.6 la HCJM nr.26/2009.
Întrucât procesul de auditare a regiei de către Consiliului Județean Mureș este în derulare Bugetul activității de trezorerie se va prezenta spre aprobare după finalizarea auditului.

Având în vedere cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobare, bugetul propus pe structura economică, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád