R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 16
din 29 ianuarie 2009
privind modificarea arondării actuale a două localități la un nou serviciu public comunitar de evidența persoanelor

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 115 din 12.01.2009 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, prin care se propune spre aprobare modificarea arondării actuale a două comune, respectiv Sânpetru de Câmpie și Miheșu de Câmpie la noul Serviciu Public Comunitar de Evidența a Persoanelor Sărmașu, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând act de acordul Consiliului Local Miheșu de Câmpie și Sânpetru de Câmpie de aprobare a modificării arondării localităților,
Având în vedere avizul favorabil acordat de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor , nr. 409221/22.12.2008
În conformitate cu prevederile art. 25 din OG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă modificarea arondării unităților administrativ teritoriale la Serviciile Comunitare de Evidență a Persoanelor, în sensul că începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comunele Sânpetru de Câmpie și Miheșu de Câmpie se arondează la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Sărmașu.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului Mureș, Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, Serviciului Public Comunitar local de Evidența Persoanelor al orașului Sărmașu.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma