R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 51
din 29 aprilie 2009
privind aprobarea proiectului "Asigurarea condițiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 5195 / 22.04.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului revizuit pentru Axa prioritară 2 a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - " Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare".
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă proiectul "Asigurarea condițiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate", în valoare de 499.300 lei și inițierea procedurilor pentru depunerea acestuia în cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - " Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare".
Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a contribuției proprii de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv suma de 9.986 lei, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor apărea în perioada implementării proiectului " Asigurarea condițiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate".
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Direcția Economică.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 5195/ 22.04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului "Asigurarea condițiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului județean Mureș și a instituțiilor subordonate"

Sistemul legislativ managerial public reprezintă un ansamblu de reglementari legale privind atât controlul intern/standardele de management, cât și folosirea fondurilor publice cu eficiență, eficacitate și economicitate.
Consecvent propriei strategii de dezvoltare a județului aferentă perioadei de programare financiară 2007-2013, Consiliul județean Mureș prin Direcția de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, a identificat în cadrul POS Dezvoltarea Capacității Administrative, posibilitatea finanțării unui proiect care să contribuie atât la îmbunătățirea eficienței activităților de conducere cât și la asigurarea legalității activităților de management public.
Considerăm că prin acest demers se va obține îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice serviciilor publice oferite cetățenilor, deoarece vor fi asigurate condițiilor de implementare în practica curentă a "Sistemului legislativ managerial public" -SLMP (Codul de control intern / standardele de management) în Consiliul Județean Mureș și în instituțiile subordonate, folosindu-se un cadru managerial informatizat.
Prin proiect se vor realiza :
- Instruirea teoretico-practică unitară a personalului cu funcții de conducere din Consiliul Judetean Mures și din instituțiile subordonate privind modul de realizare a lucrărilor de management în acord cu SLMP;
- Asigurarea condițiilor de implementare a SLMP în Consiliul Județean Mures și în instituțiile subordonate printr-un cadru informatizat, care va fi folosit pentru întocmirea lucrărilor de management;
- Lucrări practice de management, de către cadrele de conducere din Consiliul Județean Mureș și din instituțiile subordonate, în acord cu Sistemul legislativ managerial public (SLMP), folosind un cadru organizatoric informatizat.
Este nevoie de implementarea cât mai urgentă a acestui proiect, atât pentru respectarea prevederilor legale (OG. Nr.119 / 1999 republicată; Legea nr. 84 / 2003; Legea nr.273, / 2006; Legea nr. 500 / 2002; OMFP nr. 946 / 2005; OMFP nr. 1389 / 2006, Reglementări legale de verificare și control- Legea auditului public nr.672 / 2002; Legea Curții de conturi) cât și pentru creșterea eficienței manageriale în condițiile procesului de descentralizare cu respectarea celor 25 standarde de management conform OMFP 946/2005, motiv pentru care supunem aprobării Consiliului județean a proiectului: "Asigurarea condițiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului județean Mureș și a instituțiilor subordonate", în valoare totală de 499.300 lei din care suma de 9.986 lei va fi suportată de Consiliul județean.

 

p.PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE