R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 1
din 29 ianuarie 2009
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului BENEDEK IMRE SÁNDOR

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul constatator nr.1086/27 ianuarie 2009 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, adresa nr.28/27 ianuarie 2009 a Organizației Județene Mureș a Uniunii Democrate Maghiare din România,
Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit."h^1", alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.16 alin.(2) lit. "i", alin.(3) și alin. (4) și ale art. 43 alin. (9) și (10) din Regulamentul de Organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.116/2006 a Consiliului Județean Mureș,
In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Ia act de pierderea de către domnul Benedek Imre Sándor a calității de membru al Uniunii Democrate Maghiare din România, constată încetarea de drept a mandatului său de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Benedek Imre Sándor prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDETEAN
NR.1086/29.I.2009

R e f e r a t
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului BENEDEK IMRE SÁNDOR

Prin adresa nr.28/27.01.2009, Organizația Județeană a Uniunii Democrate Maghiare din România a adus la cunoștința Consiliului Județean Mureș, pierderea de către domnul Benedek Imre Sándor a calității de membru în Uniunea Democrată Maghiară din România.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit. "h^1", din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 alin.(2) lit. "i" din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006, mandatul de consilier județean încetează de drept în caz de pierdere a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales consilierul județean.
Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.16 alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, care stabilesc că încetarea de drept a mandatului de consilier județean se constată de către Consiliul Județean, prin hotărâre adoptată în prima ședință ordinară, la propunerea Președintelui Consiliului Județean sau a oricărui consilier, hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză,
Propunem Consiliului Județean Mureș să ia act de pierderea de către domnul Benedek Imre Sándor a calității de membru al Uniunii Democrate Maghiare din România, să constate încetarea de drept a mandatului său de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și să declare vacant locul acestuia.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE
  SECRETAR,
PAUL COSMA