R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 20
din 26 februarie 2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean SALVAMONT Mureș și schimbarea denumirii serviciului

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.2331 din 20 februarie 2009 a Serviciului Public Județean Salvamont cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și respectiv modificarea denumirii serviciului, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, ale Legii nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic și ale Hotărârii Guvernului nr.1136/2007 de aprobare a normelor metodologice privind organizarea serviciilor de salvare acvatică,
Luând în considerare prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.135/2008 privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean SALVAMONT,
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Denumirea Serviciului Public Județean SALVAMONT Mureș se schimbă în "Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO Mureș".
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al "Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Mureș", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/07.10.2004.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 2331 din 20.II.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public județean SALVAMONT și schimbarea denumirii serviciului

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.77/2003, Consiliul Județean Mureș a aprobat prin Hotărârea nr.43 din 7.10.2004 înființarea Serviciului public județean SALVAMONT. Regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții al acestuia.
Consiliile județene, pe a căror rază administrativ teritorială se află suprafețe de teren care cuprind peșteri, avene sau alte forme carstice care prin vizitarea lor pot pune în pericol viața turiștilor și a vizitatorilor, pot organiza, conform art.3 din Legea nr.402 din 2006, servicii publice județene salvaspeo.
Conform informațiilor furnizate de federația Română de Speologie există o concentrare de 50 de peșteri în Defileul Mureșului fapt care justifică această creștere a complexității activității serviciului și impune aprobarea unui nou regulament de organizare și funcționare în concordanță cu evoluția situației reale și noile reglementări legale în domeniu.
De asemenea, s-a înregistrat o diversificare a activității serviciului în sensul desfășurării și a acțiunilor de salvare acvatică. Organizarea acestei activități este reglementată de Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 de aprobare a Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă. Conform actului normativ mai sus menționat prin "plajă" se înțelege porțiunea de teren sau fâșia de coastă adiacentă mării, râurilor, lacurilor sau a oricărei alte ape.
Pe acest considerent s-a considerat că se pot realiza respectivele obiective prin diversificarea activității Serviciului public județean SALVAMONT. Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.135/2008 s-a aprobat un nou stat de funcții pentru acest serviciu cu un număr de 6 posturi permanente.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii serviciului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public județean SALVAMONT-SALVASPEO.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

ȘEF SERVICIU
Kovács Robert