R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 144
din 29 octombrie 2009
privind modificarea Hotărârii nr. 120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14568/23.10.2009 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.2 - "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice",
În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 6 și al art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș 120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș" se modifică, după cum urmează:
1. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 1(1) Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș", cu indicatori tehnico-economici, valoare totală de 9.972.483,63 lei inclusiv TVA, din care C+M: 942.340,42 lei, echivalent cu 2.336.680,17 Euro din care C+M: 220.802,39 Euro (curs euro 1 euro = 4,2678 lei, comunicat de BCE la data de 01 septembrie 2009.
(2) Documentația tehnico-economică a investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș" este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre".
2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Compartimentul Cancelarie.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma